Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Najważniejsze rozwiązania tarczy antykryzysowej 3.0 w sferze zatrudnienia

Artykuły | 1 czerwca 2020 | NR 30
99

Pracodawca, który zmienił warunki pracy cudzoziemca na podstawie przepisów antykoronawirusowych, nie musi występować o nowy dokument legalizujący pracę. Jeśli natomiast czerpie dochody z zabytku, może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia zatrudnianych osób.

To tylko dwa zasygnalizowane rozwiązania, jakie przyniosła ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej: tarcza antykryzysowa 3.0), która zaczęła obowiązywać 16 maja 2020 r. Ze wszystkich aktów prawnych, które zmodyfikowała, dla zatrudniających i zatrudnionych największe znaczenie mają poprawki w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: specustawa). O podwyższeniu kwot wolnych od potrąceń z wynagrodzenia za pracę (art. 52 tarczy antykryzysowej 3.0) piszemy na str. 36, w odpowiedzi na pytanie Czytelnika. Poniżej prezentujemy zestawienie pozostałych najważniejszych regulacji.

Praca w jednostkach pomocy społecznej

Pracownicy i osoby pracujące w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej świadczących usługi całodobowo, noclegowniach oraz innych placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom starszym, niepełnosprawnym lub przewlekle chorym w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej – mogą wykonywać pracę zgodnie z umową o pracę podczas odbywania w nich obowiązkowej kwarantanny. Jest to dozwolone w celu zapewnienia niezbędnej pomocy osobom przebywającym w wymienionych jednostkach w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii, w sytuacjach szczególnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Konieczna jest zgoda tych zatrudnionych. Jeśli ją wyrażą, otrzymają zamiast wynagrodzenia chorobowego lub świadczeń chorobowych pełne wynagrodzenie za pracę. Zasady te zostały zapisane w art. 4e specustawy dodanym art. 46 pkt 3 tarczy antykryzysowej 3.0. 

Zmiany w dofinansowaniu do wynagrodzeń

Na podstawie tarczy antykryzysowej 2.0 państwowe osoby prawne w rozumieniu przepisów o finansach publicznych zostały włączone 18 kwietnia 2020 r. (z mocą od 1 kwietnia 2020 r.) do grona podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie ze środków FGSP na ochronę miejsc pracy. 16 maja 2020 r. zostały z tej grupy usunięte na mocy art. 46 pkt 10 tarczy antykryzysowej 3.0, który zmodyfikował art. 15g ust. 1 specustawy. 
Do kręgu podmiotów, którym przysługuje wsparcie finansowe ze środków FGŚP na wynagrodzenia zatrudnionych 16 maja 2020 r. dołączyły osoby prawne, jednostki organizacyjne ze zdolnością prawną, lecz bez osobowości prawnej, a także osoby fizyczne – którym przysługuje tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na Listę dziedzictwa światowego. Stało się tak wskutek dodania do specustawy art. 15ga specustawy art. 46 pkt 11 tarczy antykryzysowej 3.0. Podmiot ten może zawnioskować o dofinansowanie, jeśli łącznie spełnia następujące warunki:

  • zatrudnienie na dzień ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego oraz na dzień złożenia wniosku – minimum 50 pracowników, 
  • spadek dochodów z zabytku w następstwie ograniczeń związanych z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii – o minimum 25%, obliczony jako stosunek dochodów uzyskiwanych z zabytku z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do dochodów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych – w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, 
  • nieuzyskanie ze środków publicznych dofinansowania do wynagrodzeń w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat.

Wniosek może objąć zarówno pracowników, jak i osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą, umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu. W każdym z tych przypadków okres zatrudnienia u wnioskodawcy musi wynosić nieprzerwanie minimum 3 miesiące bezpośrednio poprzedzające ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego. Każda z tych osób musi ponadto wykonywać czynności zawodowe dotyczące zabytku lub infrastruktury z nim związanej.
 
WAŻNE: Maksymalna wartość dofinansowania to 80% wynagrodzenia brutto pracowników, lecz nie więcej niż 100% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
 
Wysokość wynagrodzenia brutto wnioskodawca musi ustalić na podstawie średniego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego: 

  • liczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy –...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.