Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

5 marca 2019

NR 15 (Marzec 2019)

Konsekwencje wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem interwencyjnym

371

Mieliśmy zatrudnioną pracownicę w ramach prac interwencyjnych na okres 1 grudnia 2017 – 31 grudnia 2018 na stanowisku pomoc administracyjna. Pracownica ta wygrała konkurs na stanowisko referenta. Czy możemy zamiast nowej umowy o pracę sporządzić z nią porozumienie zmieniające czas określony (6 miesięcy) na czas nieokreślony? Czy musi ona odbyć służbę przygotowawczą? Wiem, że z ustawy wynika że możemy ją zwolnić ze służby, ale czy musi zdawać egzamin? Czy konieczna jest służba przygotowawcza i formalne zwolnienie ze służby przygotowawczej dla pracownika, który u nas już pracował na stanowisku pomocniczym i wiemy, że osobie kompetentnej powierzamy obowiązki?

Odpowiedź

Zaznaczyć należy pracodawca w sprawie zatrudnienia pracownika interwencyjnego zawiera umowę z powiatowym urzędem pracy (dalej: PUP). U mowy tej wynikają warunki oraz zasady zatrudnienia pracownika interwencyjnego. Zatem, umowa z PUP o zatrudnieniu pracownika interwencyjnego dotyczy m.in. minimalnego okresu zatrudnienia po zakończeniu pracy interwencyjnej.

Z przepisów o promocji zatrudnienia wynika, że każde naruszenie ustalonych zasad zatrudniania pracowników interwencyjnych wiąże się z konsekwencjami albo zwrotów kwot wypłaconych przez pup albo wyrażeniem zgody na zagospodarowanie wakatu interwencyjnego nowym bezrobotnym. Oznacza to, że pracodawca zawiera umowę z pracownikiem na okres dofinansowania przez plus czas obowiązkowego zatrudnienia, np. 12 miesięcy + 6 miesięcy czyli na 18 miesięcy.            

Istnieje też taka ewentualność, że po rozwiązaniu umowy z pracownikiem interwencyjnym PUP nie będzie miał osoby bezrobotnej do zagospodarowania tego wakatu wówczas pracodawca nie będzie musiał zwracać środków, które otrzymał od PUP.

Zatem w przedstawionej sytuacji można zmienić umowę z PUP, w następstwie której można zatrudnić byłego pracownika interwencyjnego na swoich warunkach. Jednakże trzeba liczyć się z ww. konsekwencjami.

Służba przygotowawcza w administracji obejmuje pracowników służby cywilnej i jednostek samorządu terytorialnego. Ze służby przygotowawczej można zwolnic pracownika, ale z egzaminu kończącego służbę przygotowawcza nie można zwolnic. Oczywiście wymagane są formalności wynikające z ustaw czyli wniosek przełożonego o zwolnienie ze służby przygotowawczej.

 

Uzasadnienie

Prace interwencyjne

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy „prace interwencyjne” oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie bezrobotnych.

Bezrobotnym do 25 roku życia powiatowy urząd pracy w okresie do 4 miesięcy od dnia rejestracji powinien przedstawić propozycję zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, odbycia przygotowania zawodowego dorosłych, zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Starosta może dokonywać zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów z tytułu zatrudnienia na okres do 12 miesięcy skierowanych bezrobotnych, w ramach prac interwencyjnych, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.

Jeżeli pracodawca bezpośrednio po zakończeniu prac interwencyjnych trwających co najmniej 6 miesięcy zatrudniał skierowanego bezrobotnego przez okres dalszych 6 miesięcy i po upływie tego okresu dalej go zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy, starosta może przyznać pracodawcy jednorazową refundację wynagrodzenia w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie wyższej jednak niż 150% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu spełnienia tego warunku.

Pracodawca jest obowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne. Niewywiązanie się z warunku lub naruszenie innych warunków umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 3 miesięcy, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca zwraca uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca uz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.