Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy Ukrainiec może pracować w Polsce na pół etatu, czy też musi to być pełny wymiar czasu pracy? Jak wygląda procedura jego zatrudniania?

Odpowiedź
Ukrainiec może świadczyć pracę w Polsce na część etatu, jeśli pracodawca będzie z nim zawierał umowę o pracę. Żeby zatrudnienie było legalne, przed podpisaniem kontraktu konieczne jest uzyskanie dokumentów legalizujących pobyt i pracę w Polsce. 

Uzasadnienie
W zależności od okresu, na jaki zatrudniający (np. pracodawca lub zleceniodawca) chce zatrudnić obywatela Ukrainy, do wyboru są trzy rodzaje dokumentów legalizujących pracę w Polsce. Są to:

  • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy (dalej: oświadczenie), które jest podstawą do świadczenia pracy innej niż sezonowa nie dłużej niż 6 miesięcy (łącznie dla wszystkich oświadczeń) w ciągu kolejnych 12 miesięcy, bez względu na liczbę zatrudniających,
  • zezwolenie na pracę sezonową (dalej: zezwolenie sezonowe), które pozwala pracować przez maksymalnie 9 miesięcy w roku kalendarzowym (łącznie z przedłużaniem zezwolenia; również przy zezwoleniu wielosezonowym wydawanym na 3 lata), jednak wyłącznie w ściśle wskazanych działach gospodarki, np. w rolnictwie, leśnictwie czy działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,
  • zezwolenie na pracę, które uprawnia do pracy w Polsce do 3 lat i może być przedłużane.
     

Ważne

Zatrudniający wypełnia oświadczenie i składa je do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy. Tu też wnioskuje o wydanie zezwolenia sezonowego. Natomiast o zezwolenie na pracę występuje do urzędu wojewódzkiego.


Druki poszczególnych dokumentów do pobrania (lub wypełnienia elektronicznie), sposób ich przygotowania (wraz z wymaganymi załącznikami), wysokość opłat oraz instrukcję postępowania zatrudniający znajdzie na stronie internetowej www.biznes.gov.pl w zakładce Sprawy przedsiębiorcy. 

Nie on występuje o dokumenty legalizujące pobyt Ukraińca w Polsce. Ten obowiązek należy do cudzoziemca. Musi on przedstawić polskiemu zatrudniającemu wizę lub inny dokument uprawniający do wjazdu i pobytu na polskim terytorium przed rozpoczęciem tu pracy. 

Bez względu na rodzaj uzyskanego dokumentu legalizującego pracę Ukraińca w Polsce, zatrudniający musi wykonać jego zapisy. 

Dotyczy to zwłaszcza rodzaju wybranej umowy (o pracę lub cywilnoprawna) i warunków płacowych (z uwzględnieniem minimum wynagrodzenia). Zatrudniający sporządza umowę w formie pisemnej i przedstawia jej tłumaczenie na język zrozumiały dla obywatela Ukrainy. 

Jeśli jest to umowa o pracę, wówczas stosuje regulacje prawa pracy, m.in. o rodzaju umowy o pracę (na okres próbny, na czas określony lub nieokreślony), wymiarze czasu pracy (cały etat lub jego część), czasie pracy i godzinach nadliczbowych, wynagrodzeniach, urlopach (bezpłatnych, wypoczynkowych, związanych z rodzicielstwem), sposobach i trybach rozwiązania umowy o pracę. 

Gdy będzie to umowa cywilnoprawna, wtedy wraz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.