Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE , WYNAGRODZENIA , GMINY I POWIATY

1 kwietnia 2018

Czy pracownik pracujący w urzędzie na podstawie terminowej umowy o pracę nie ma prawa do wypłaty nagrody jubileuszowej

174

Jednostka samorządowa zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony. W czasie trwania tej umowy pracownik nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej. Czy należy mu ją wypłacić skoro umowa o pracę jest terminowa a nie zawarta na czas nieokreślony?

ODPOWIEDŹ

Nagrodę jubileuszową dla pracowników urzędów wypłaca się bez względu na rodzaj umowy o pracę z nimi zawartej. Żaden przepis nie wiąże prawa do tej nagrody tylko z niektórymi rodzajami umów o pracę. Nagroda ta należy się więc, gdy uprawniona do niej osoba osiągnie odpowiedni staż pracy nawet jeśli nie ma umowy o pracę na czas określony.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa, jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Nagroda jubileuszowa przysługuje:

  • po 20 latach pracy – w wysokości 75% wynagrodzenia miesięcznego,

  • po 25 latach pracy – w wysokości 100% wynagrodzenia miesięcznego,

  • po 30 latach pracy – w wysokości150% wynagrodzenia miesięcznego,

  • po 35 latach pracy – w wysokości 200% wynagrodzenia miesięcznego,

  • po 40 latach pracy – w wysokości 300% wynagrodzenia miesięcznego,

  • po 45 latach pracy – w wysokości 400% wynagrodzenia miesięcznego.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w § 8 ust. 1 wyraźnie mówi, że pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe.

Jak widać przepis ten nie wspomina ani słowa o tym, że uprawnienie to związane jest tylko ze ściśle określonym rodzajem umowy o pracę (np. tylko i wyłącznie z umową o prace na czas określony). Stąd wniosek, że każdy rodzaj umowy o pracę daje prawo do ubiegania się o nagrodę jubileuszową.

Tak też jest i w opisywanym przypadku. Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony w czasie jej trwania osiąga wymagany do tej nagrody staż pracy. W ten sposób spełnia warunek konieczny do wypłacenia tego świadczenia. Powinno to nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez pracownika samorządowego prawa do nagrody jubileuszowej.

WAŻNE: Nagroda jubileuszowa dla pracownika samorządowego jest wypłacana bez względu na to jaki rodzaj umowy o pracę łączy tego zatrudnionego z jego pracodawcą.

Nagrodę jubileuszową wylicza się biorąc pod uwagę wynagrodzenie pracownika przysługujące mu w dniu nabycia prawa do nagrody.

Od reguły tej jest jednak wyjątek.

Jeśli okaże się,...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę