Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KADRY I PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ

26 lipca 2019

NR 20 (Sierpień 2019)

Czy pracodawca musi zatrudnić pracownika samorządowego powracającego po długotrwałej chorobie

220

Byłam zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku sekretarza powiatu. W maju 2018 r. uległa poważnemu wypadkowi, po którym do lipca 2019 r. przebywałam na zwolnieniu, korzystałam też z zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego. Po zakończeniu zwolnienia otrzymałam lekarskie zaświadczenie o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych i zdolności do podjęcia pracy biurowej. Dnia 15 lipca 2019 r. zgłosiłam pracodawcy gotowość do podjęcia zatrudnienia. Tego samego dnia otrzymałam od pracodawcy decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem?

Odpowiedź
Jeżeli pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, został zwolniony z powodu długotrwałej niezdolności do pracy, a po chorobie zgłosił zamiar kontynuacji zatrudnienia, pracodawca samorządowy ma go ponownie zatrudnić z pominięciem procedury naboru, jeżeli jest możliwość ponownego przyjęcia do pracy.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o .pracownikach samorządowych  w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie należy stosować odpowiednio przepisy Kodeksu pracy. Ponieważ wspomniana ustawa nie reguluje zagadnienia dotyczących środków ochrony trwałości stosunku pracy, zatem  należy w tym zakresie stosować art. 53 § 5 k.p.

Zgodnie z tym przepisem, gdy po ustaniu przyczyny długotrwałej nieobecności usprawiedliwionej w pracy np. z powodu choroby, pracownik zgłasza się do pracy, pracodawca nie może dokonać rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika. A jeżeli już do takiego rozwiązania dokona, a pracownik w przeciągu 6 miesięcy od zakończenia zatrudnienia, zgłosi chęć powrotu do pracy niezwłocznie po ustaniu przyczyny nieobecności, pracodawca ma go w marę możliwości ponownie zatrudnić.

Ponowne zatrudnienie pracownika jest ustawowym obowiązkiem pracodawcy, którego niespełnienie rodzi po stronie pracownika roszczenie o nawiązanie stosunku pracy i odszkodowanie za czas pozostawania bez pracy, dochodzone na drodze sądowej. Zdanie takie wyraził w uchwale z 10 września 1976 r. Sąd Najwyższego (sygn. akt I PZP 48/76).
 

Ważne

Ponowne zatrudnienie w trybie art. 53 § 5 k.p. nie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.