Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

5 marca 2019

NR 15 (Marzec 2019)

Zwolnionemu dyscyplinarnie samorządowcowi należy się odprawa emerytalna

251

Pracownik urzędu gminy został zwolniony dyscyplinarnie z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Czy w tej sytuacji pracodawca może mu odmówić także wypłaty odprawy emerytalnej?

Odpowiedź

Według najczęściej spotykanych interpretacji zwolnionemu dyscyplinarnie pracownikowi samorządowemu mimo wszystko przysługuje prawo do wypłaty odprawy emerytalnej. Choć są też mniejszościowe opinie, że wraz z wypowiedzeniem dyscyplinarnym zatrudniony taki traci prawo do tego świadczenia.

Uzasadnienie

Artykuł 38 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych stanowi, że w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy pracownikowi samorządowemu przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości:

 

  1. po 10 latach pracy - dwumiesięcznego wynagrodzenia;

  2. po 15 latach pracy - trzymiesięcznego wynagrodzenia;

  3. po 20 latach pracy - sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

 

Jak widać przepis ten w żaden sposób nie odnosi się do sposobu rozwiązania z zatrudnionym w urzędzie stosunku pracy. W tej sytuacji wspomóc się należy orzecznictwem sądowym. Zgodnie z uchwałą 7 sędziów Sądu Najwyższego z 28 czerwca 2017 r. (sygn. akt III PZP 1/17) rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. (czyli dyscyplinarne) nie wyklucza prawa pracownika samorządowego do jednorazowej odprawy emerytalnej.

Dawniej sąd uważał - nie płacić

W uzasadnieniu tej uchwały sędziowie zauważyli iż istnieją dwie przeciwstawne linie orzecznictwa rozstrzygające problem opisany w pytaniu.

Według pierwszej linii rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika z winy pracodawcy (art. 55 § 11 k.p.) nie może być uznane za ustanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę (art. 921 § 1 k.p.), wobec czego pracownikowi nie przysługuje odprawa pieniężna, choćby przed rozwiązaniem stosunku pracy posiadał ustalone prawo do emerytury (tak wyrok Sądu Najwyższego z 16 listopada 2000 r., sygn. akt I PKN 81/00).

W sytuacji gdy pracodawca rozwiązuje z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia z jego winy z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych stosunek pracy nie ustaje w związku z przejściem pracownika na emeryturę lub rentę, choćby spełniał on warunki do nabycia takiego świadczenia. Nie można zatem podzielić stanowiska, iż odprawa emerytalna ze względu na swoją powszechność przysługuje w każdym przypadku ustania stosunku pracy, jeśli tylko po takim ustaniu pracownik zacznie korzystać ze świadczeń emerytalnych (tak postanowienie Sądu Najwyższego z 2 grudnia 2011 r., sygn. akt III PK 48/11, wyrok Sądu Najwyższego z 26 listopada 2013 r., sygn. akt II PK 60/13).

Jak więc wynika z przytoczonego powyżej orzecznictwa, Sąd Najwyższy przyjmował, że pewne sposoby rozwiązania umowy o pracę, w tym rozwiązanie bez wypowiedzenia z winy pracownika, wyłączają możliwość uznania, że pozostają one w związku z przejściem pracownika na emeryturę.

Teraz sąd mówi – wypłacać

Jednak z czasem sąd zmienił zdanie. Według drugiej, aktualnie obowiązującej linii orzecznictwa nie można odgórnie założyć, że rozwiązanie umowy o pracę na podstawie art. 52 § 1 k.p. nigdy nie będzie pozostawało w związku z przejściem pracownika na emeryturę. Dlate...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.