Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jeden z pracowników zatrudnionych w urzędzie gminy poza pracą zawodową udziela porad prawnych. Już kilkoro interesantów – mieszkańców gminy składając odwołanie od decyzji poinformowało, że odwołania muszą zadziałać, bo zostały napisane przez pracownika wydziału. Po wewnętrznym dochodzeniu dowiedzieliśmy się kto jest autorem tych odwołań i ustaliliśmy, że dodatkowo reklamuje się ta osoba w lokalnej gazecie. Czy istnieje możliwość natychmiastowego zwolnienia takiego pracownika, skoro jest on pracownikiem samorządowym?

ODPOWIEDŹ

Gdy pracownik samorządowy prowadzi działalność, która stoi w sprzeczności z jego obowiązkami zawodowymi w urzędzie, wówczas można go zwolnić w trybie dyscyplinarnym wciągu 1 miesiąca od dnia, w którym przełożony dowiedział się o tej działalności.

UZASADNIENIE

W myśl art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

W momencie powzięcia wiadomości przez przełożonego, że podległy mu pracownik samorządowy prowadzi poza godzinami pracy inną działalność sprzeczną z obowiązkami zawodowymi, wówczas kierownik jednostki (wójt, burmistrz, prezydent miasta) musi zwolnić takiego pracownika. Wynika to z samej treści obowiązujących przepisów.

Mianowicie art. 30 ust.2 powołanej już wcześnie ustawy w przypadku stwierdzenia naruszenia przez pracownika samorządowego któregokolwiek z zakazów, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie rozwiązuje się z nim, bez wypowiedzenia, stosunek pracy w trybie art. 52 § 2 i 3 Kodeksu pracy lub odwołuje się go ze stanowiska. Należy pamiętać, że rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem samorządowym w tym trybie może nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż z upływem miesiąca od dowiedzenia się o takiej syt...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.