Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy, kilku pracownikom naszej firmy zmieniony zostanie zakres obowiązków. Pracownicy ci mają przejąć obowiązki pracowników, którzy zostali zwolnienie z pracy. Czy pracodawca może poszerzyć zakres obowiązków pracowników bez porozumienia z nimi?

Odpowiedź

Nie, pracodawca nie może jednostronnie zmienić zakresu obowiązków pracownika. Taka zmiana wymaga porozumienia z pracownikiem (jego akceptacji) lub może zostać przeprowadzona poprzez przedłożenie pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego.

Uzasadnienie

Określenie rodzaju pracy jest niezbędnym elementem umowy o pracę i powinno być sformułowane w sposób niebudzący wątpliwości. Przez rodzaj pracy rozumie się typ czynności składających się na umówioną pracę. Wskazany w umowie o pracę rodzaj pracy może zostać rozbudowany poprzez stworzenie wykazu obowiązków pracowniczych, który szczegółowo będzie precyzował jakie czynności i zadania pracownik obowiązany jest wykonywać w ramach zajmowanego stanowiska. Zdaniem Sądu Najwyższego, celem ustalenia tożsamości danych stanowisk pracy istotne jest nie tylko ich formalne wyodrębnienie w strukturze organizacyjnej zakładu pracy (przez wskazanie, nadanie określonej nazwy), ale przede wszystkim ustalenie zakresu obowiązków i funkcji do nich przypisanych, a więc określenie rodzaju pracy wykonywanej przez pracownika (wyrok SN z 16 kwietnia 2019 r., sygn. akt I PK 25/18).
Wykaz obowiązków pracownika powinien być zgodny z jego kwalifikacjami zawodowymi – wykształceniem, doświadczeniem czy umiejętnościami.
Jednocześnie podkreśla się, że rodzaj pracy określony w umowie o pracę nie może być jednostronnie zmieniony przez pracodawcę w tzw. zakresie czynności, który ma informować pracownika o czynnościach składających się na umówionyrodzaj pracy. Wiążące dla pracownika są tylko takie czynności wymienione w tym dokumencie, które mieszczą się w kategorii uzgodnionego rodzaju pracy, a także te, na które pracownik się zgodził, przyjmując bez zastrzeżeń ów zakres czynności do wiadomości i stosowania. W związku z tym, pracodawca, które planuje dokonać zmian w wykazie obowiązków pracownika może je wprowadzić po porozumieniu z pracownikiem lub w ramach wypowiedzenia zmieniającego. 
Porozumienie w zakresie powierzenia pracownikowi nowych obowiązków jest równoznaczne z jego akceptacją proponowanych przez pracodawcę zmian. Może być...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.