Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zmiana terminu urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę, a plan urlopów

Artykuły | 31 sierpnia 2020 | NR 33
88

Nasza firma stara się minimalizować konieczność zwolnień pracowników, w związku z tym pracodawca wysyła wszystkich na urlopy wypoczynkowe w tym samym czasie. Przyjęty plan urlopów przewiduje jednak inne terminy ich wykorzystania. Czy w obecnej sytuacji epidemii, pracodawca może sam decydować o tym, kiedy pracownicy pójdą na swoje zasłużone urlopy wypoczynkowe?

Odpowiedź

Pracodawca ma prawo przesunięcia terminu urlopu należnego pracownikowi, jest to jednak możliwe tylko w sytuacjach wyjątkowych (nadzwyczajnych). Do takich sytuacji można jednak zaliczyć stan epidemii związanej z COVID-19. Przesunięcie terminu urlopu oznacza odmowę udzielenia go w terminie wskazanym w planie urlopów oraz zaproponowanie alternatywnych terminów jego wykorzystania. 

Uzasadnienie

Przepisy kodeksu pracy zobowiązują pracodawcę do udzielania urlopów wypoczynkowych swoim podwładnym w roku kalendarzowym, w którym pracownicy nabyli do niego prawo. Jeżeli pracownik nie wykorzysta urlopu w danym roku kalendarzowym, wówczas urlop staje się urlopem zaległym, którego sposób udzielania w okresie stanu epidemii został zmodyfikowany.
Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Co istotne, planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi na jego żądanie.
Pracodawca nie ma obowiązku ustalania planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę lub gdy u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa. W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem.
Plan urlopów daje zatem pracownikowi prawo do wykorzystania przysługującego mu urlopu wypoczynkowego we wcześniej ustalonym terminie bez dodatkowej akceptacji ze strony pracodawcy. Termin ustalony w planie urlopów jest bowiem wiążący zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Nie oznacza to jednak, że nie może on zostać zmieniony.
Przesunięcie terminu urlopu (określonego w planie urlopów) może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami. Może również być podyktowane szczególnymi potrzebami pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia w toku pracy. Dotyczy to takich potrzeb pracodawcy, które nie były znane w czasie sporządzania planu urlopów. 
Przez użycie zwrotów „szczególne potrzeby pracodawcy” oraz „poważne zakłócenia toku pracy” ustawodawca ogranicza możliwość dowolnego stosowania przez pracodawcę o...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.