Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

17 czerwca 2019

NR 17 (Maj 2019)

Zgłoszenie do ubezpieczenia niepracującego małżonka

384

Będąc przedsiębiorcą i opłacam także składkę zdrowotną. Czy mogę zgłosić do ubezpieczenia niepracującą żonę z którą mam rozdzielność majątkowa?

Odpowiedź


Można zgłosić małżonka do ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku, jeśli małżonek:

  • nie posiada własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego,
  • nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie udzielania rzeczowych świadczeń zdrowotnych. 

Zaznaczyć także trzeba, że orzeczona separacja małżonków jest przeszkodą do zgłoszenia małżonka do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zatem, rozdzielność majątkowa małżonków nie jest przeszkodą do zgłoszenia małżonka do ubezpieczenia zdrowotnego.  

Uzasadnienie


Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają min. osoby prowadzące działalność gospodarczą (art. 18 ust. 1 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców) z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej.

 

WAŻNE: Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają członkowie rodziny przedsiębiorcy.

 

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych członek rodziny, to:

  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole lub zakładzie kształcenia nauczycieli lub odbywa kształcenie w uczelni lub szkole doktorskiej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
  • małżonka,
  • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Zapis ten wskazuje osoby, które powinny zostać zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny ubezpieczonego opłacającego składkę na obowiązkowe lub dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

Jako członkowie rodziny mogą zostać zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jedynie te osoby, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z jakiegokolwiek tytułu. Oznacza to, że nie jest możliwe zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego np. podlegającego obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu małżonka–rencisty.

Dodać trzeba, że członkami rodziny w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej nie są małżonkowie pozostający w separacji, jeżeli została ona orzeczona prawomocnym wyrokiem sądowym.

Jeżeli przedsiębiorca podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu zgłasza sam członków rodziny  do tego ubezpieczenia na formularzu ZUS ZCNA w ciągu 7 dni od dnia, w którym zaistniały okoliczności, które spowodowały, że musisz ich zgłosić.

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego (ubezpieczenia zdrowotnego)


Spostrzec trzeba, że przepisy UE o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nie zastępują krajowych systemów zabezpieczenia społecznego jednym systemem europejskim. 

Każde państwo członkowskie ma swobodę decydowania o tym, kto ma być ubezpieczony na mocy jego ustawodawstwa, jakie świadczenia są przyznawane i na jakich warunkach; jakie składki należy opłacać i jak jest zorganizowany system opieki zdrowotnej. 

Celem tych przepisów jest koordynacja...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.