Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

17 czerwca 2019

NR 17 (Maj 2019)

Zawieszenie działalności przez pracodawcę, a zasiłek macierzyński oraz urlop wychowawczy pracownicy po rozwiązaniu umowy o pracę

168

Działalność gospodarcza została zawieszona 4 lutego, natomiast 3 lutego pracownica będąca na zasiłku macierzyńskim podpisała porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę. do końca zasiłku został jej jeszcze miesiąc. Czy przez ten czas zasiłek będzie jej wypłacał ZUS? A co z urlopem wychowawczym? Czu musi się zarejestrować w urzędzie pracy jako bezrobotna żeby go otrzymać? A jeśli nie to co ma zrobić żeby go otrzymać.
 

Odpowiedź


Tak, zasiłek macierzyński będzie wypłacał ZUS. Urlop wychowawczy wynika z Kodeksu pracy, zatem osobie bezrobotnej nie przysługuje urlop wykonawczy. Niemniej jednak, pracownica może wykorzystać urlop wychowawczy po ponownym zatrudnieniu.

Należy także dodać, że z prawa do zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej może skorzystać przedsiębiorca zatrudniający pracowników, ale tylko takich, którzy przebywają na:

  • urlopie macierzyńskim,
  • urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • urlopie wychowawczym lub
  • urlopie rodzicielskim

i do tego nie łączą korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.
 

Uzasadnienie Zasiłek macierzyński po ustaniu stosunku pracy


Zasiłek macierzyński zawsze pochodzi ze środków ZUS. W firmach, w których zatrudnionych jest maksymalnie 20 osób, obowiązek wypłacania zasiłku macierzyńskiego przechodzi na Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W dużych firmach pracodawca wypłaca zasiłki macierzyńskie, ale środki finansowe pochodzą z ZUS.

Warunkiem przyznania pracownicy prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego, niezależnie od tego, który z rodziców dziecka występuje o wypłatę zasiłku macierzyńskiego, jest wystąpienie do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie takiego urlopu. We wniosku pracownica/pracownik musi wskazać wymiar urlopu.

Kiedy w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych pracownika (rozwiązanie umowy o pracę), to po ustaniu tytułu do ubezpieczeń, pozostały, niewykorzystany jeszcze wymiar zasiłku macierzyńskiego, wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Urlop wychowawczy po ustaniu stosunku pracy


Reguły udzielania urlopu wychowawczego zostały określone w przepisach Kodeksu pracy oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego.

Z urlopu wychowawczego może skorzystać pracownik zatrudniony na umowę o pracę co najmniej przez 6 miesięcy. Do 6 miesięcznego okresu wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.
 

Z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice lub opiekunowie dziecka. W takim przypadku łączny wymiar urlopu wychowawczego nie może przekraczać wymiaru 36 miesięcy.

 

WAŻNE: Urlop wychowawczy przysługuje tylko osobom zatrudnionym na umowę o pracę. Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Natomiast, przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następują na wniosek przedsiębiorcy. 
W przypadku przedsiębiorcy wpisanego do:

  • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo do dnia wskazanego we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej,
  • rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarcze...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę