Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zawiadomienie organu rentowego o dochodach rencisty-zleceniobiorcy nawet jeśli wynagrodzenie nie jest objęte ubezpieczeniami społecznym

Artykuły | 2 grudnia 2019 | NR 24
175

Zatrudniłam rencistę na umowę zlecenie. Wynagrodzenie z umowy zlecenia nie jest objęte ubezpieczeniami społecznymi. Zbliża się nowy rok więc chciałabym wiedzieć czy muszę przesłać do ZUS informację o dochodzie zatrudnionego rencisty? Jeśli tak, to jaką kwotę wykazać?

Odpowiedź

Poinformowanie organu rentowego o dochodach zatrudnionego rencisty leży w gestii pracodawcy jak i rencisty, nawet jeśli jest on zwolniony z obowiązku odprowadzania składki.
Organ rentowy powinien być powiadomiony do końca lutego każdego roku o łącznej kwocie dochodu osiągniętego w ubiegłym roku kalendarzowym.

Uzasadnienie

Emeryt lub rencista jest zobowiązany zawiadomić organ rentowy o podjęciu działalności (z tytułu zatrudnienia czy umowy zlecenia również) i o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu, a po upływie roku kalendarzowego - o wysokości tego przychodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym.
Obowiązek powyższy nie dotyczy emerytów, którzy wiek emerytalny 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) osiągnęli przed podjęciem działalności. 
Podkreślić należy, że obowiązki te spoczywają odpowiednio na pracodawcy i zleceniodawcy, a w przypadku osoby pełniącej służbę - na właściwej komórce kadrowej.
W myśl rozporządzenia z dnia 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty emeryt i rencista zawiadamia organ rentowy niezwłocznie o podjęciu (zaprzestaniu) pracy, służby lub działalności. Zawiadomienie, to potwierdza zakład pracy, informując o wysokości ustalonego wynagrodzenia.

Ważne

Emeryt i rencista zawiadamia organ rentowy do końca lutego każdego roku o łącznej kwocie dochodu osiągniętego w ubiegłym roku kalendarzowym. Zakład pracy zawiadamia organ rentowy do końca lutego każdego roku o łącznej kwocie dochodu osiągniętego przez emeryta lub rencistę w ubiegłym roku kalendarzowym.


Poinformowanie organu rentowego o osiągniętych dochodach wiąże się z zawieszeniem lub  zmniejszeniem świadczenia, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.  Jednakże, powyższe przepisy stosuje się również do osób wyłączonych z obowiązku ubezpieczenia społecznego z tytułu ustalenia prawa do emerytury i renty lub wykonujących działalność niepodlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z uwagi na podleganie temu obowiązkowi z innego tytułu.
Wobec powyższego, pomimo że rencista będący zleceniobiorcą, nie był objęty z tytułu prac zleconych ubezpieczeniami społec...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.