Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownik był zatrudniony u nas od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2015 r. Teraz ponownie chcemy go przyjąć na etat na to samo stanowisko, co poprzednio. Czy możemy zawrzeć umowę o pracę na czas określony?

ODPOWIEDŹ

Tak, zawierana w 2020 r. umowa o pracę może mieć charakter terminowy, ponieważ wcześniejszy stosunek pracy między tymi samymi stronami, istniejący przez czas określony, zakończył się przed 22 lutego 2016 r.

UZASADNIENIE

Ograniczenie zatrudnienia terminowego jest uregulowane w art. 251 Kodeksu pracy (dalej: k.p.). Przewiduje on, że okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między pracodawcą i pracownikiem (te same strony stosunku pracy), nie może przekraczać 33 miesięcy, natomiast łączna liczba tych umów nie może przekraczać 3 (tzw. limit 3/33). Niestosowanie tych reguł jest dopuszczalne wyłącznie w przypadkach enumeratywnie wymienionych w art. 251 § 4 k.p., tzn. jeśli umowa o pracę służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest zawierana:

  • na zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
  • na pracę o charakterze dorywczym lub sezonowym, 
  • w celu wykonywania pracy przez okres kadencji, 
  • w przypadku, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie. 

Naruszenie limitu 3/33 powoduje powstanie zatrudnienia na czas nieokreślony od dnia następującego po dniu, w którym upłynęły 33 miesiące zatrudnienia terminowego lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony (art. 251 § 3 k.p.). 

Ważne

Limit 3/33 nie dotyczy umów przedłużanych do dnia porodu oraz nie uwzglę...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę