Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

 • Rekrutacja

 • Rozmowa kwalifikacyjna i weryfikacja danych przyszłego pracownika

 • Zebranie koniecznej dokumentacji

 • Skierowanie pracownika na badania wstępne

 • Podpisanie umowy

 • Przekazanie pracownikowi informacji o warunkach zatrudnienia

 • Skierowanie pracownika na przeprowadzenie szkolenia BHP

 • Zgłoszenie pracownika do ZUS

 • Założenie i prowadzenie akt osobowych

Krok 1 – Rekrutacja

Rekrutacja zaczyna się od sporządzenia i zamieszczenia (n. w prasie lub/i Internecie) ogłoszeń rekrutacyjnych. Prawo zabrania zamieszczania w ogłoszeniach zapisów dyskryminujących kandydatów, np. ze względu na płeć, wyznanie czy wiek.

Krok 2 – Rozmowa kwalifikacyjna i weryfikacja danych przyszłego pracownika

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej przyszły pracodawca może zweryfikować podane przez kandydata informacje. W tym celu może zażądać podania przez niego udokumentowania następujących informacji:

 • imienia (imion) i nazwiska

 • imion rodziców,

 • daty urodzenia,

 • miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji),

 • wykształcenia,

 • przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

WAŻNE: W niektórych przypadkach pracodawca może żądać od kandydata na pracownika również podania innych danych osobowych, jeśli wymóg taki wynika z odrębnych przepisów. Pracodawca ma np. prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane zostały zgromadzone w Krajowym Rejestrze Karnym, w zakresie niezbędnym do zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

Krok 3 – Zebranie koniecznej dokumentacji

Jeśli kandydatura pracownika zostanie zaakceptowana i pracodawca zdecyduje się na zatrudnienie pracownika należy uzupełnić dokumentację. W tym celu pracodawca może prosić o dostarczenie niezbędnych dokumentów:

 • wypełnionego kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 • świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,

 • świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie,

 • dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,

 • świadectwa ukończenia gimnazjum - w przypadku osoby ubiegającej się o zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego,

 • orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,

 • innych dokumentów, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.

Krok 4 – Skierowanie pracownika na badania wstępne

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy powinien od zostać skierowany na badania lekarskie.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Koszt badania obciąża pracodawcę. Obowiązek wstępnych badań lekarskich ogranicza się jednak do nowozatrudnionych osób. Badaniom wstępnym nie podlegają osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy z tym pracodawcą.

Krok 5 – Podpisanie umowy

Najpóźniej przed rozpoczęciem pracy pr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.