Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZASIŁKI

26 lipca 2019

NR 20 (Sierpień 2019)

Zasiłek chorobowy związany z wypadkiem przy pracy zleceniobiorcy, który nie przystąpił ubezpieczenia chorobowego

203

Zatrudniam pracownika na umowę zlecenia. Niestety pracownik uległ wypadkowi w pracy i obecnie jest prowadzone postępowanie badające czy wypadek należy uznać z winy pracownika, czy też jako wypadek przy pracy. Pracownik nie zgodził się na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Czy można wstecz zgłosić pracownika do ubezpieczenia chorobowego? Czy pracownikowi zatrudnionemu na umowę zlecenia należy wypłacić zasiłek chorobowy i w jakiej wysokości?

Odpowiedź
Jeśli wypadek zostanie uznany jako wypadek przy pracy, to osoba która uległa wypadkowi ma prawo do skorzystania świadczeń chorobowych z ubezpieczenia wypadkowego wysokości 100 % wymiaru.

Jeśli wypadek nie zostanie uznany jako wypadek przy pracy i osoba która uległa wypadkowi będzie niezdolna do pracy, to nieprzystąpienie do ubezpieczenia chorobowego spowoduje brak prawa do zasiłku chorobowego.

Zaznaczyć trzeba, że objęcie ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku ZUS ZUA, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony.

Ważne

Nie można zostać objętym ubezpieczeniem chorobowym z datą wsteczną.


Uzasadnienie
Wypadek przy pracy zleceniobiorcy i świadczenie wypadkowe
Zgodnie z ustawą z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

 • w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w ust. 1, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas m.in:

 • wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia;
 • współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy dokonuje w karcie wypadku min:

 • podmiot, na którego rzecz wykonywana jest praca na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia - w stosunku do wykonujących te umowy,
 • osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia - w stosunku do współpracujących z tą osobą.

Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługuje m.in. dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową „zasiłek chorobowy”.

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje:

 • niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu,
 • od pierwszego dnia niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową,
 • w wysokości 100% podstawy wymiaru.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu wypadku przy pracy, stanowi kwota będąca podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe.

W następstwie przytoczonych przepisów, w zasiłku chorobowym w zawiązku z wypadkiem przy pracy, należy w niej uwzględnić przeciętny miesięczny przychód za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia, poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, o czym mówi art. 48 ust. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. 

Za przychód należy uważać kwotę stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe ubezpieczonego niebędącego pracownikiem. Kwotę tę należy pomniejszyć o kwotę odpowiadającą 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz z art. 3 pkt 4 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zaznaczyć trzeba, że przychód należy pomniejszyć o kwotę odpowiadającą 13,71%  bez względu na to, czy zleceniobiorca przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, czy też nie.
 

Ważne

Prawo do zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego ustalają i świadczenie to oraz zasiłki wypłacają, m.in. płatnicy składek, jeżeli są zobowiązani do ustalania prawa do zasiłków w razie choroby i macierzyństwa i ich wypłaty.


Zatem, płatnik składki wypadkowej, który jest zleceniodawcą, ma obowiązek wypłaty wypadkowego świadczenia chorobowego zleceniobiorcy, jeśli stwierdził wypadek przy pracy bez rażącej winy poszkodowanego.

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy powinno odbywać się na podstawie przepisów rozdziału VII, dział X Kodeksu pracy zatytułowanego „Bezpieczeństwo i higiena pracy”.

Przepisami wykonawczymi, które regulują kwestie związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, są:

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, 
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki i pracy z 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Należy zaznaczyć, że ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych nie reguluje wypadków przy pracy, ale wskazuje, jakie zdarzenia za taki wypadek można uznać.

Jednakże, w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypa...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.