Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZASIŁKI

3 kwietnia 2019

NR 16 (Kwiecień 2019)

Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy, który przebywa na zwolnieniu lekarskim

228

Jestem przedsiębiorcą. Lekarz wysłał mnie na zwolnienie lekarskie, które zostało przesłane elektronicznie do ZUS. Czy powinienem także zawiadomić ZUS, że jestem na zwolnieniu i otrzymam zasiłek chorobowy?

Odpowiedź

Trzeba zauważyć, że osoby prowadzące działalność gospodarczą nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu. Zatem składka chorobowa jest dobrowolna. Jednakże, prawo do zasiłku chorobowego przysługuje dopiero po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia. Jeśli Przedsiębiorca opłaca w terminie i dużej niż 90 dni miesięczna składkę chorobową, to przysługuje mu zasiłek.

Dokumentem niezbędnym do przyznania i wypłaty przez ZUS zasiłku chorobowego jest złożenie zaświadczenia płatnika składek Z–3b.

 

Uzasadnienie

Podstawowym warunkiem dla uzyskania zasiłku chorobowego jest terminowe opłacanie s kładki chorobowej. Składka chorobowa jest składką dobrowolną i wynosi 2,45% podstawy wymiaru. Minimalna kwota dobrowolnej składki chorobowej w roku 2019  wynosi 70,05 zł. Przedsiębiorca nie może zadeklarować podstawy wymiaru na ubezpieczenie chorobowe w kwocie innej niż dla składek na ubezpieczenie społeczne.

 

WAŻNE: Aby uzyskać prawo do zasiłku chorobowego, składka chorobowa musi być opłacana do 10 dnia każdego miesiąca. Nieterminowe opłacenie składki chorobowej powoduje utratę prawa do zasiłku na okres kolejnych 3 miesięcy. Osoba prowadząca działalność gospodarczą musi być ubezpieczona nieprzerwanie przez okres co najmniej 90 dni, aby nabyć prawo do zasiłku. Dopiero niezdolność do pracy zaistniała po tym okresie, uprawnia do wnioskowania o zasiłek.

 

I. Postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku wszczyna się na wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na elektroniczną skrzynkę podawczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek zawiera:

 

 • dane ubezpieczonego – pierwsze imię, nazwisko, numer PESEL albo serię i numer paszportu i datę urodzenia, jeżeli nie nadano numeru PESEL, oraz adres zamieszkania;

 • dane płatnika składek – NIP lub numer PESEL albo serię i numer paszportu, jeżeli nie ma obowiązku posługiwania się NIP i nie nadano numeru PESEL;

 • informacje o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłku lub jego wysokość.

 

Do wniosku dołącza się dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku.

II. Postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego wszczyna się jeżeli płatnikiem zasiłku jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych – na podstawie wydruku zaświadczenia lekarskiego:

A. Na żądanie ubezpieczonego oraz w przypadku gdy z informacji udostępnionych na profilu informacyjnym wystawiającego zaświadczenie lekarskie wynika, że płatnik składek nie posiada profilu informacyjnego płatnika składek wystawiający zaświadczenie lekarskie przekazuje ubezpieczonemu wydruk wystawionego zaświadczenia lekarskiego z systemu teleinformatycznego opatrzone jego podpisem i pieczątką, zawierający dane i informacje:

 

 • identyfikator i datę wystawienia zaświadczenia lekarskiego;

 • dane ubezpieczonego: pierwsze imię, nazwisko, numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (dalej: numer PESEL), albo serię i numer paszportu i datę urodzenia, jeżeli nie nadano numeru PESEL, oraz adres miejsca pobytu ubezpieczonego w czasie trwania niezdolności do pracy;

 • dane płatnika składek: numer identyfikacji podatkowej (dalej: NIP) lub numer PESEL albo serię i numer paszportu, jeżeli nie ma obowiązku posługiwania się NIP i nie nadano numeru PESEL, oraz rodzaj identyfikatora płatnika składek;

 • imię, nazwisko i numer prawa wykonywania zawodu wystawiającego zaświadczenie lekarskie oraz adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych;

 • okres orzeczonej czasowej niezdolności do pracy, w tym okres pobytu w szpitalu;

 • informacje o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłku chorobowego lub jego wysokość, zgodnie z art. 7 pkt 2, art. 8, art. 9 ust. 2, art. 11 ust. 2 pkt 1 i art. 16, podane z zastosowaniem kodów literowych, o których mowa w art. 57 ust. 1;

 • wskazania lekarskie – odpowiednio: chory powinien leżeć albo chory może chodzić;

 • okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny, datę urodzenia tego członka rodziny i stopień jego pokrewieństwa lub powinowactwa z ubezpieczonym;

 • oznaczenie instytucji, w której ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia.

 

B. W przypadku gdy wystawienie zaświadczenia lekarskiego w formie dokumentu elektronicznego nie jest możliwe, w szczególności w przypadku braku możliwości dostępu do Internetu lub braku możliwości podpisania zaświadczenia lekarskiego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo z wy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.