Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy każdemu pracownikowi, który dobroczynnie oddaje krew przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia? Jeśli tak to w jakim wymiarze i jakie przepisy to regulują? Wykształciła się u nas w zakładzie pewna praktyka, której nie chcemy, gdzie pracownicy nie stawiają się w pracy bez uprzedzenia, następnie donosząc zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa, że oddawali tego dnia krew, jednak przecież to oddawanie krwi nie trwa naszym zdaniem cały dzień. Ważne jest także dla nas to czy pracownicy powinni uprzednio uzgadniać z nami planowany termin nieobecności?

ODPOWIEDŹ

Z góry wiadoma nieobecność pracownika powinna być przez niego zgłoszona wcześniej. Brak uprzedzenia o nieobecności spowodowanej zamiarem oddania krwi w stacji krwiodawstwa, która jest przecież planowana stanowi naruszenie. Pracownikom przysługuje zwolnienie od pracy celem oddania krwi i przeprowadzenia badań na zlecenie stacji krwiodawstwa jeśli nie mogą być wykorzystane w czasie wolnym od pracy.

W kontekście usprawiedliwiania nieobecności i czasu trwania badania, decydujące znaczenie ma treść zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa, tj. czy zwolnienie jest niezbędne na cały dzień czy jego część– zwykle zwolnienie będzie wystawione na część dnia tylko jeśli nie doszło do oddania krwi.

Niewątpliwie oddanie krwi stanowi spory wysiłek dla organizmu i z tego powodu ustawodawca zagwarantował pracownikom oddającym krew uprawnienia do dodatkowych zwolnień od pracy.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi przysługuje zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi.

Wskazany przepis jest niejako powtórzony w § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Zgodnie z nim, pracodawca ma obowiązek zwolnienia od pracypracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi, a także na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich.

Oba przepisy nie korespondują ze sobą w pełni, dlatego, że w ustawie wspomniano o zwolnieniu dla zasłużonego honorowego dawcy krwi i honorowego dawcy krwi, podczas gdy w rozporządzeniu jest mowa o zwolnieniu na oddanie krwi. Przyjmuje się jednak, że zwolnienie przysługuje każdemu, a nie wyłącznie honorowym dawcom krwi.

Co ważne, zakres zwolnienia obejmuje „czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi”. Dlatego może to być zarówno cały dzień, jak i jego część.

WAŻNE:

Zwolnienie udzielane w związku z koniecznością przeprowadzenia przez pracownika będącego krwiodawcą zleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich udzielane jest na czas tych badań. Przysługuje jednak tylko wówczas, gdy badania nie mogą być wykonane w czasie wolnym od pracy.

Przepisy wprost nie określają przez ile dni/godzin, praco...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę