Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE , WYNAGRODZENIA

4 kwietnia 2019

NR 16 (Kwiecień 2019)

Zakup posiłków dla pracowników, a składki ZUS i podatek dochodowy

341

Jako pracodawca wykupuje obiady pracownikom. Jedna grupa pracowników otrzymuje obiady na podstawie przepisów BHP. Druga grupa pracowników, to osoby, które nie obejmują żadne przepisy nakazujące pracodawcy zapewnienie obiadów. Miesięczny koszt obiadów dla jednego pracownika wynosi 300 zł. Czy należy ozusować kwoty wydatkowane na obiaty dla każdego pracownika? Jeśli tak, to jakie rozwiązanie przyjąć, żeby moje koszty były jak najmniejsze?

WAŻNE: Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi min. przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

 

Odpowiedź

Wartość zakupionych obiadów wynikających z przepisów BHP  (tzw. posiłki profilaktyczne) nie stanowi podstawy wymiaru składek ZUS dla pracownika.  Natomiast wartość zakupionych obiadów pracownikom zatrudnionych w normalnych warunkach pracy trzeba „ozusować” zwiększając podstawę wymiaru składek ZUS o 110 zł (300 zł – 190 zł).

Należy zauważać, że kwestia finansowania przez pracodawcę posiłków pracownikom powinna być szczegółowo opisana w regulaminach wewnętrznych firmy.

 

Uzasadnienie

Przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych osiąga się min z  tytułu: zatrudnienia w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, służby, wykonywania mandatu posła lub senatora, wykonywania pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia integracyjnego i stypendium wypłacanych bezrobotnym oraz stypendium sportowego, a także z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności oraz umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jak również z tytułu współpracy przy tej działalności lub współpracy przy wykonywaniu umowy oraz przychody z działalności wykonywanej osobiście przez osoby należące do składu rad nadzorczych, niezależnie od sposobu ich powoływania.

 

WAŻNE: Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi min. przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

 

Zakup posiłków profilaktycznych a składki ZUS i podatek dochodowy

Nie zalicza się do podstawy wymiaru składek min. przychodów o wartości otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie napojów bezalkoholowych, posiłków oraz artykułów spożywczych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków i napojów bezalkoholowych, 

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatnie:

 

  • posiłki wydawane ze względów profilaktycznych w formie jednego dania gorącego,

  • napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy.

 

Posiłki te powinny zawierać około 50–55% węglowodanów, 30–35% tłuszczów, 15% białek oraz posiadać wartość kaloryczną około 1000 kcal.

Jeżeli pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych, może zapewnić w czasie pracy:

 

  • korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych,

  • przyrządzanie posiłków przez pracownika we własnym zakresie z otrzymanych produktów.

 

Pracodawca zapewnia posiłki pracownikom wykonującym prace:

 

  • związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8374 kJ) u mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet,

  • związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10oC lub wskaźnik obciążenia termicznego (WBGT) wynosi powyżej 25oC,

  • związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od 1 listopada do 31 marca, 

  • pod ziemią.

 

Stanowiska pracy, na których zatrudnieni pracownicy powinn...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę