Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZASIŁKI

28 sierpnia 2019

NR 21 (Wrzesień 2019)

Wysokość zasiłku opiekuńczego a wymiar opieki nad chorym członkiem rodziny

345

Pracownik w grudniu 2018 r. i w styczniu bieżącego roku wykorzystał łącznie 14 dni opieki nad chorym członkiem rodziny – matka (w styczniu br. 4 dni) Obecnie jest ponownie na opiece nad chorym członkiem rodziny (żona) 14 dni. Jak należy obliczyć zasiłek opiekuńczy za obecny czas zwolnienia?

Odpowiedź

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad innymi członkami rodziny. W ciągu roku maksymalna łączna długość pobierania zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad innym chorym członkiem rodziny nie podlega sumowaniu niezależnie od liczby osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego oraz członków rodziny wymagających opieki.
Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Płatnikiem zasiłku opiekuńczego jest ZUS. Wypłaca się go za każdy dzień niezdolności do pracy z powodu konieczności sprawowania opieki, w tym również za dni ustawowo wolne od pracy (do wysokości limitu).
Zatem za 4 dni nieobecności w pracy w powodu sprawowania opieki nad chorą żoną nie będzie płatne, jednakże nieobecność w pracy będzie usprawiedliwiona lecz bez prawa do wynagrodzenia.

Uzasadnienie

Zasiłek opiekuńczy przysługuje pracownikowi zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Za członków rodziny uważa się min. małżonka, rodziców jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z pracownikiem 
w okresie sprawowania opieki.

Ważne

Maksymalny okres, przez jaki zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny może być pobierany wynosi 14 dni w roku kalendarzowym, niezależnie od liczby osób uprawnionych do tego zasiłku i członków rodziny wymagających opieki.


Dodać trzeba, że  limit 14 dniowy wlicza się do okresu 60 dni w roku kalendarzowym przewidzianych na sprawowanie osobistej opieki nad dziećmi i innymi chorymi członkami rodziny.
Zasiłek opiekuńczy wypłacany jest przez ZUS ( za pośrednictwem pracodawcy) w wysokości 80  wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstała konieczność zapewnienia opieki. 
Zasiłek przysługuje on za każdy dzień sprawowania opieki – nie wyłączając dni wolnych od pracy, a za każdy dzień opieki należy się zasiłek w wysokości 1/30 miesięcznej kwoty zasiłku opiekuńczego.
Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje również za okresy niezdolności do pracy przypadającej w czasie:

  • urlopu bezpłatnego;
  • urlopu wychowawczego;
  • tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, 
  • z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;
  • usprawiedliwionej nieobecności w pracy w związku ze śmiercią pracodawcy.

Przykład
Pracownik zatrudniony na umowę o pracę z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem w kwocie 4000 zł brutto. Pracownik w grudniu 2018 r. i w styczniu bieżącego roku wykorzystał łącznie 14 dni opieki nad chorym członkiem rodziny – matka ( w styczniu br. 4 dni). Obecnie jest ponownie na opiece nad chorym członkiem rodziny (żona) 14 dni. Obliczenie zasiłku opiekuńczego i wynagrodzenia za sierpień 2019 r.
Składki finansowane przez pracownika:
4000 zł x 13,71 %  = 548,40 zł 
Podstawa wymiaru wynagrodzenia opiekuńczego:
4000 zł –
...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.