Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wysokość zasiłku macierzyńskiego za urlop rodzicielski zależy od dnia złożenia wniosku

Artykuły | 29 września 2020 | NR 34
80

W jakiej wysokości przysługuje zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego, gdy wniosek o jego wypłatę zostanie złożony przed upływem 21 dni od dnia porodu, a w jakiej wysokości po upływie 21 dni od dnia porodu? 
 

Odpowiedź

Jeżeli matka dziecka w ciągu 21 dni od dnia porodu, złoży wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, to przysługuje jej zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru za cały okres urlopów związanych z rodzicielstwem.

Jeżeli wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego zostałby złożony po upływie 21 dni od daty porodu, to matka dziecka za pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego otrzymałaby zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru tj. w takiej samej wysokości jak za urlop macierzyński. Po upływie 6 tygodni do końca urlopu rodzicielskiego zasiłek macierzyński wynosiłby 60% podstawy wymiaru.

Uzasadnienie

Należny przypomnieć, że zgodnie art. 180 Kodeksu pracy pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

  1. 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
  2. 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
  3. 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
  4. 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
  5. 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Przed przewidywaną datą porodu pracownica może wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego.
Po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem aż do wyczerpania ww. wymiaru.
Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i powrócić do pracy, jeżeli:
pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik – ojciec wychowujący dziecko;
przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony – ojciec dziecka, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową.

W myśl, art. 1821a po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do:

  1. 32 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka,
  2. 34 tygodni – w przypadkach urodzenia więcej niż jednego dziecka.

Urlop w opisanym wymiarze przysługuje łącznie obojgu rodzicom dziecka.

Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice dziecka. W takim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać wymiaru urlopu rodzicielskiego.

W okresie pobierania przez jednego z rodziców dziecka zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego drugi rodzic może korzystać z urlopu rodzicielskiego. W takim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego i okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego nie może przekraczać wymiaru tego urlopu.

Zgodnie z art. 1791 Kodeksu pracy pracownica, nie później niż 21 dni po porodzie, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, tj. 32 bądź 34 tygodni.

W przypadku złożenia powyższego wniosku, pracownica może dzielić się z pracownikiem – ojcem wychowującym dziecko albo ubezpieczonym – ojcem dziecka korzystaniem z urlopu rodzicielskiego albo pobieraniem zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi tego urlopu, zgodnie z zasadami określonymi w art. 1821c § 2 i 4 Kodeksu pracy. Zapis ten dotyczy odpowiednio pracownika – ojca wychowującego dziecko, w przypadku gdy ubezpieczona – matka dziecka złożyła wniosek o wypłacenie jej zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, o którym mowa w art. 30a ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

W powyższych sytuacjach pisemny wniosek dotyczący:

  1. rezygnacji z korzystania z urlopu rodzicielskiego w całości albo w części i powrotu do pracy – składa się pracodawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni przed przystąpieniem do pracy;
  2. udzielenia urlopu rodzicielskiego w całości albo w części – składa się pracodawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu albo jego części.

Pracodawca jest obowiązany uwzględnić powyższe wnioski. Do wniosków należy dołączyć dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a Kodeksu pracy.
Zatem, pracownica w ciągu 21 dni od urodzenia dziecka, może złożyć...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.