Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

8 stycznia 2018

Wysokość składek ZUS dla przedsiębiorców w 2018 roku

196

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udzielił informacji w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy za miesiące styczeń - grudzień 2018 r. dla niektórych grup ubezpieczonych.

Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych i:

 • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem, w którym rozpoczęły wykonywanie tej działalności nie prowadziły pozarolniczej działalności,

 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. 

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2018 r. dla tych osób jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 630 zł, tj. 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2018 r. (art. 18a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - Dz.U. z 2017 r. poz. 1778, z późn.zm.; dalej: ustawa systemowa).

Od 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2100 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości stawki godzinowej w 2018 r. - Dz. U. z 2017 r. poz. 1747).

Za miesiące styczeń – grudzień 2018 r. składka na ubezpieczenia społeczne wcześniej wymienionych osób nie może być niższa od kwoty:

 • 122,98 zł  (tj. 19,52%) - na ubezpieczenie emerytalne,

 • 50,40 zł  (tj. 8%) - na ubezpieczenia rentowe,

 • 15,44 zł  (tj. 2,45%) - na ubezpieczenie chorobowe.

 

II. Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność, tj.:

 1. osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, niewymienione w punkcie I,

 2. twórcy i artyści,

 3. osoby, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

 4. wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

 5. osoby, które prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty

oraz osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2018 r. dla tych osób jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 2665,80 zł, czyli 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (art. 18 ust. 8 ustawy o systemowej).

Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2018 r. wynosi 4443 zł (obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2017 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2018 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia - M.P. z 2017 r. poz. 1174).

Za miesiące styczeń – grudzień 2018 r. składka na ubezpieczenia społeczne wymienionych w punkcie II nie może być niższa od kwoty:

 • 520,36 zł  (tj. 19,52%) - na ubezpieczenie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.