Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Obecnie nasi pracownicy w większości wykonują pracę zdalnie i nie mamy z nimi kontaktu osobistego. W jaki sposób skutecznie zwolnić pracownika? Czy e–mail z informacją o zwolnieniu pracownika będzie skuteczną formą, aby rozwiązać z nim umowę o pracę?

Odpowiedź

Tak, pod warunkiem, że e–mail będzie zawierał wypowiedzenie umowy o pracę pracownika opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy mailem zostanie jedynie przesłana treść wypowiedzenia bez takiego podpisu, konieczne będzie przesłanie pracownikowi wypowiedzenia również w formie pisemnej (papierowej).

Uzasadnienie

Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Na piśmie nie oznacza jednak, że wypowiedzenie umowy o pracę musi zostać pracownikowi dostarczone wyłącznie w formie papierowej, aby było skuteczne. Przepisy kodeksu pracy nie precyzują, na czym polega zachowanie formy pisemnej dokumentów, dlatego też wyjaśnienia tej kwestii należy szukać w przepisach kodeksu cywilnego. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarczy złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli (art. 78 Kodeksu cywilnego; dalej: k.c.).  Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoważne z oświadczeniem złożonym w formie pisemnej (art. 781 k.c.).  
Wymóg opatrzenia wypowiedzenia, przesłanego pocztą elektroniczną, kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest niezbędny, aby było ono równoważne z formą pisemną. W większości przypadków, pracodawcy posługują się jednak skanem przygotowanego w formie pisemnej wypowiedzenia. Przesłanie takiego skanu e–mailem nie będzie jednak równoważne z formą pisemną. Nie oznacza to jednak, że nie rozpocznie biegu okresu wypowiedzenia.
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego, sporządzenie na piśmie i wysłanie przez pracodawcę identycznej treści oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę, które dotarło do pracownika wcześniej w postaci elektronicznej i później przesyłką pocztową, nie narusza wymagania wypowiedzenia na piśmie (wyrok z 18 stycznia 2007 r., sygn. akt II PK 178/06, OSNP 2008/5-6/59). 
Pracodawca ma zatem możliwość wybrania jednego z trzech rozwiązań aby skutecznie poinformować pracownika o fakcie wypowiedzenia mu umowy o pracę:

  1. Pierwsze, tradycyj...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.