Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zatrudniam pracownika na umowę zlecenia i opłacam składki zus oraz dobrowolne chorobowe. Kwota wynagrodzenia jest wyższa od minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo w maju 2020 roku podpisałem z tą osobą następną umowę zlecenia, co oznacza, że w jednym czasie osoba ta wykonuje dwa zlecenia. Od drugiej umowy odprowadzam tylko składki zdrowotne. Obecnie zleceniobiorca poszedł na 14 dniowe zwolnienie lekarskie. Czy ja powinienem naliczyć i wypłacić wynagrodzenie chorobowe?

Odpowiedź

Zasiłek chorobowy zleceniobiorcy nalicza i wypłaca:

  • płatnik składek – jeżeli zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych,
  • ZUS –  jeżeli płatnik składek zgłasza do ubezpieczenia chorobowego mniej niż 20 osób.

Aby ZUS wypłacił chorobowe, zleceniodawca powinien dostarczyć do ZUS wypełnione zaświadczenie Z–3a. Na podstawie przekazanych do ZUS dokumentów w tym raportu ZUS RSA zostanie wypłacany zasiłek chorobowy.
Podkreślić trzeba, że ZUS finansuje zasiłek chorobowy od pierwszego dnia zwolnienia zleceniobiorcy.

Uzasadnienie

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, m.in. są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej „zleceniobiorcami”, oraz osobami z nimi współpracującymi. Na swój wniosek osoby, które podlegają podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, dobrowolnie mogą przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. 
Poprzez opłacanie składki chorobowej, zleceniobiorca uzyskuje prawo do otrzymywania zasiłku chorobowego z ZUS w przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim. Jednakże, rozwiązanie takie dotyczy wyłącznie zleceniobiorców, którzy obowiązkowo podlegają pod ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenie.
 

Ważne

Jeśli zleceniobiorca opłaca tylko składki zdrowotne, to nie podlega pod dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.


Składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi zawsze 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne tj. jeżeli umowa zawarta jest na kwotę 2600 zł, to składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 63,70 zł.
Podkreślić trzeba, że zleceniodawca na wniosek zleceniobiorcy ma obowiązek zgłoszenia jego do ubezpieczenia chorobowego, jak i naliczania i przekazania składek do ZUS.
Osobom zatrudnionym w formie umowy zlecenia, którzy zostali objęci dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym przysługują poniższe świadczenia:

  • zasiłek chorobowy,
  • zasiłek opiekuńczy,
  • zasiłek macierzyński,
  • świadczenie rehabilitacyjne.

Jednakże, uzyskanie prawa przez zleceniobiorcę do wypłacenia zasiłku chorobowego przez ZUS wiąże się z nieprzerywanym 90 dniowym okresem opłacania składki na ubezpieczenie chorobowe. Dopiero po 90 dniach opłacania składki chorobowej zleceniobiorca nabędzie prawo do wypłaty zasiłku chorobowego, o czym mówi art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. 
Zaznaczyć należy, że na mocy art 48 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.  Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy, to podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia. 
Przychodem zaś, jest kwota stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe. W podstawie wymiaru zasiłku chorobowego zleceniobiorcy należy uwzględniać przychód w faktycznej wysokości, bez uzu...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.