Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZASIŁKI

3 lipca 2019

NR 19 (Lipiec 2019)

Wynagrodzenie chorobowe za przepracowane godziny w dniu zwolnienia lekarskiego

273

Pracownik przepracował 14 maja br. kilka godzin i zwolnił się do lekarza. Za ten dzień lekarz również wystawił pracownikowi zwolnienie lekarskie. Czy powinnam zapłacić wynagrodzenie godzinowe pracownikowi za te kilka godzin przepracowanych 14 maja?

Odpowiedź
Pracodawca ma do wyboru:

  • wypłacenie pracownikowi za wynagrodzenie za przepracowane godziny w dniu zwolnienia oraz wynagrodzenie chorobowe za jeden dzień lub
  • wypłacenie pełnego wynagrodzenia za ten dzień zwolnienia lekarskiego – w tym przypadku wynagrodzenie chorobowe nie przysługuje.

Uzasadnienie
Wynagrodzenie chorobowe wypłaca się za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. 
Świadczenie z tytułu choroby dzieli się na dwie grupy:

  • wynagrodzenie chorobowe- przysługuje ono wyłącznie osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy i wypłacane ze środków pracodawcy-podstawą prawną wypłacenia tego wynagrodzenia są przepisy Kodeksu pracy,
  • z ubezpieczenia chorobowego- wypłacane są albo przez ZUS bezpośrednio, albo za pośrednictwem płatnika składek chorobowych.

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownik, za czas niezdolności do pracy, zachowuje prawo do wynagrodzenia. W zależności od przyczyny niezdolności wysokość tego wynagrodzenia wynosi:

  • 80% wynagrodzenia – w przypadku choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
  • 100% wynagrodzenia – gdy pracownik uległ wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy albo gdy pracownica jest chora w czasie ciąży,
  • 100% wynagrodzenia – w przypadku konieczności poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Wynagrodzenie chorobowe wypłacane w przypadku niezdolności do pracy, która trwa łącznie do 33 dni w danym roku kalendarzowym, a przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego wynosi do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. 

Po tym okresie pracownikowi przysługuje już zasiłek chorobowy z ubezpieczenia społecznego.
 

Ważne

Wynagrodzenie chorobowe, oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.


W celu jego obliczenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie określone w art. 92 Kodeksu pracy, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni nieobecności pracownika w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby. Tak obliczoną kwotę odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc, o czym mówi § 11 rozporządzenia w sprawie ustalania wynagrodzenia.

Analogicznie brzmią przepisy dotyczące zasiłku chorobowego, który przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.
 

Ważne

Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony na podstawie przepisów wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia.


Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem okresu powyżej, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.
 

Ważne

Podstawę wymiar...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.