Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Rozstajemy się z naszym pracownikiem za porozumieniem stron na jego wniosek. Obowiązuje go 3–miesięczny okres wypowiedzenia, ale chcemy mu pójść na rękę i skrócić ten okres do 2 miesięcy. Ma on przejść do zaprzyjaźnionej firmy. Chcemy żeby pracownik świadczył u nas pracę do końca trwania umowy o pracę. Jednocześnie skoro zgadzamy się na odejście pracownika, chcielibyśmy być zwolnieni z obowiązku zapłaty ekwiwalentu za pozostały do wykorzystania urlop wypoczynkowy– chcielibyśmy żeby pracownik wykorzystał ten urlop u nowego pracodawcy, z którym zresztą możemy to uzgodnić jako warunek wcześniejszego przejścia pracownika w krótszym terminie. Czy jest taka możliwość żeby pracownik wykorzystał urlop u nowego pracodawcy? Uważamy, że taka możliwość istnieje jeśli nowy pracodawca wyrazi na to zgodę.

ODPOWIEDŹ

Z momentem rozwiązania umowy o pracę niewykorzystany urlop wypoczynkowy rodzi po stronie pracodawcy obowiązek przeliczenia i wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Urlop nie przekształci w ekwiwalent tylko gdy dochodzi do nawiązania kolejnej umowy o pracę z tym samym pracodawcą. Chociaż przepisy nie przewidują możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego w naturze u kolejnego pracodawcy, to w sytuacji zawarcia trójstronnego porozumienia, tj. między pracownikiem, a dotychczasowym i nowym pracodawcą takie rozwiązanie – orzecznictwo Sądu Najwyższego wyjątkowo dopuszcza taką możliwość, jednak takie rozwiązanie nie jest rekomendowane z uwagi na brak podstawy prawnej w zapisach Kodeksu pracy.

 

Uzasadnienie

Należy wyraźnie wskazać, że regułą w sytuacji pozostawania niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego po rozwiązaniu umowy o pracę jest konieczność wypłaty ekwiwalentu za ten urlop (art. 171 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny)

Wyjątek od tej reguły przewiduje art. 171 § 3 Kodeksu pracy, zgodnie z którym, pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą. Niezbędne jest w tym przypadku porozumienie z pracownikiem. Chociaż przepis nie wskazuje tutaj wymaganej formy, to do celów dowodowych warto zachować formę pisemną.

Powyższe wskazuje, że ustawodawca wyraźnie przewidział i skatalogował sytuację, w których urlop niewykorzystany nie przekształci się w ekwiwalent w gotówce. Osobiście jestem jak najbardziej za zawieraniem porozumień, w których strony dog...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę