Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Do tej pory pracowaliśmy w podstawowym systemie czasu pracy. Ze względu na epidemię pracodawca chce zmienić obowiązujący nas system czasu pracy na równoważny i wydłużyć nasz dobowy czas pracy do 12 godzin. Czy pracodawca ma prawo dokonać takiej zmiany?

Odpowiedź

Tak, pracodawca może skorzystać z uprawnienia do okresowej zmiany systemu czasu pracy, pod warunkiem, że należy do grupy przedsiębiorstw wskazanych w tarczy antykryzysowej.

Uzasadnienie

Rozwiązania przewidziane w tarczy antykryzysowej mają na celu łagodzenie skutków kryzysu wywołanego epidemią COVID-19. Wprowadzają nadzwyczajne regulacje dotyczące czasu pracy, które mają zastosowanie do pracodawców prowadzących działalność szczególnie istotną dla funkcjonowania państwa i zapewnienia obywatelom dostępności podstawowych dóbr. Chodzi przede wszystkim o ograniczenie praw pracowniczych regulowanych powszechnie obowiązującymi przepisami o czasie pracy. 
W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracodawca może, na czas oznaczony nie dłuższy niż do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii: zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji; polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji; zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę; czy polecić pracownikowi realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.
Z prawa do zmiany systemu lub rozkładu czasu pracy mogą jednak skorzystać pracodawcy zatrudniający pracowników:

  • w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność polegającą na zapewnieniu funkcjonowania:
    – systemów i obiektów infrastruktury krytycznej w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
    – sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych w rozumieniu art. 3 pkt 11a i 11b ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;
  • w przedsiębiorstwie będącym podwykonawcą lub dostawcą, którzy nie są częścią infrastruktury krytycznej, o której mowa powyżej, ale są kluczowi dla zachowania ciągłości działania infrastruktury krytycznej;
  • zapewniających funkcjonowanie stacji paliw płynnych w rozumieniu art. 3 pkt 10h ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz stacji gazu ziemnego w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych;
  • u przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano polecenie (polecenie wydane przez wojewodę, ministra właściwego do spraw zdrowia oraz Prezesa Rady Ministrów);
  • w przedsiębiorstwie pełniącym funkcję sprzedawcy z urzędu w rozumieniu art. 3 pkt 29 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;
  • na obszarze lub na terenie obiektu ważnego dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i i...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.