Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W 2018 roku współczynnik urlopowy dla pracownika pracującego w podstawowym systemie czasu pracy wynosi 20,92. 

Pracownik ma prawo do ekwiwalentu urlopowego jeśli nie wykorzysta przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Aby prawidłowo ustalić wielkość ekwiwalentu urlopowego konieczny jest tzw. współczynnik urlopowy, za pomocą którego ustala się ekwiwalent za 1 dzień urlopu. Współczynnik ten ustalany jest corocznie i ma zastosowanie przy obliczaniu ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego.

Wartość współczynnika urlopowego służącego do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień urlopu wypoczynkowego dla pracowników zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy ustala się, odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę