Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wpływ zmniejszenia etatu na podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego

Artykuły | 1 czerwca 2020 | NR 30
79

Spółka obniżyła pracownikom wymiar czasu pracy od 1 kwietnia br. do 2/3 etatu. Niektórzy pracownicy w kwietniu poszli na kilkudniowe zwolnienie lekarskie w związku z chorobą. Jaka powinna być podstawa wymiaru chorobowego?

Odpowiedź

Zasiłek chorobowy wylicza się od nowego wynagrodzenia, który odpowiada nowemu wymiarowi czasu pracy. Zasadę tę stosuje się również, gdy zmiana wymiaru czasu pracy nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy i po powstaniu tejże niezdolności. 

Uzasadnienie

Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek min. choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu.

WAŻNE: Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

W razie zmiany pracownikom umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy.
W takim przypadku, podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru.
Należy podkreślić, że w obecnym czasie w myśl art. 15 g ust. 8 ustawy „covidowej” przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 
W przytoczonym przez Czytelnika zdarzeniu wystąpiła sytuacja taka, że w miesiąc...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę