Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wpływ liczby dni danego miesiąca, na wysokość wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego

Artykuły | 28 kwietnia 2020 | NR 29
150

Pracownik ma zwolnienie lekarskie od 29 lutego do 20 kwietnia. To jest pierwsze zwolnienie lekarskie tego pracownika. Robiąc wypłatę za marzec, który ma 31 dni kalendarzowych muszę uwzględnić chorobowe od 29 lutego ale czy należy wypłacić w tym przypadku wynagrodzenie chorobowe za 1 dzień lutego i za 30 dni marca (wychodzi 31 dni) czy może należy wypłacić za 1 dzień lutego i 31 dni marca wynagrodzenia chorobowego (wychodzi 32 dni) Jak prawidłowo należy rozliczyć to chorobowe? Czy wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku w miesiącu nie może być więcej niż dni kalendarzowych danego miesiąca?
 

Odpowiedź

Do obliczenia wynagrodzenia chorobowego bądź zasiłku chorobowego za jeden dzień niezdolności do pracy przyjmuje się 30 dniowy miesiąc pracy. Nie ma znaczenia czy miesiąc ma 29 dni czy 31. 
Zatem, wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości dzieli się na 30 i wynik mnoży przez liczbę dni wskazanych na zwolnieniu lekarskim. Należy zaznaczyć, że pracownik zachowuje prawo zasadniczo do 80 % wynagrodzenia.
Należy podkreślić, że wynagrodzenie chorobowe oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.
Wobec tego, za 29 dzień lutego należało naliczyć wynagrodzenie chorobowe, a co za tym idzie pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie za pracę w stałej miesięcznej wysokości pomniejszonej o 1 dzień zwolnienia lekarskiego oraz wynagrodzenie chorobowe za 1 dzień zwolnienia lekarskiego.
Za miesiąc marzec należało naliczyć za cały miesiąc wynagrodzenie chorobowe. Za miesiąc kwiecień pracownikowi przysługiwało wynagrodzenie chorobowe za jeden dzień oraz zasiłek chorobowy za 19 dni.

Uzasadnienie

Wynagrodzenie chorobowe
Na podstawie art. 92 Kodeksu pracy za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:

  1. choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną – trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu; 
  2. wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży – w okresie wskazanym w pkt 1 – pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia;
  3. poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów – w okresie wskazanym w pkt 1 – pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

WAŻNE: Wynagrodzenie chorobowe oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

Podkreślić trzeba, że wynagrodzenie chorobowe:

  1. nie ulega obniżeniu w przypadku ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego;
  2. nie przysługuje w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego.

Za czas niezdolności do pracy trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Dodać także należy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 maja 1996 roku w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w kresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy w celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie określone w art. 92 Kodeksu pracy tj. wynagrodzenie chorobowe, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby. Tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc. 
Przepis ten stosuje się odpowiednio w przypadku nieobecności pracownika w pracy, w okresie której pracownikowi przysługuje zasiłek przewidziany w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Zasiłek chorobowy
Zgodnie z ustawą z 25 czerwca 1999 roku  o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. 
Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego przez ubezpieczonego...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę