Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Ze względu na szczególną sytuację rodzinną złożyłam pracodawcy wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy. Słyszałam, że pracownik ma prawo do takiego rozkładu, o ile sam o to wystąpi, a pracodawca jest zobowiązany wyrazić zgodę. Czy pracodawca może mi odmówić?

Odpowiedź

Tak, pracodawca ma prawo odmówić i nie zmienić rozkładu czasu pracy pracownika. Wszystko zależy od sytuacji pracownika oraz przyjętej organizacji pracy lub rodzaju pracy wykonywanej przez pracownika.

Uzasadnienie

Ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy jest możliwe tylko na wniosek zainteresowanego pracownika. W takim przypadku, pracodawca może zmienić rozkład czasu pracy pracownika w ramach systemu czasu pracy, którym jest objęty pracownik. Indywidualny rozkład czasu pracy może polegać jedynie na zmianie godzin rozpoczynania i kończenia pracy, względnie także na wprowadzeniu przerwy w pracy w wymiarze nieprzekraczającym 60 minut. Sam wniosek powinien zostać sporządzony na piśmie, jednak przepisy nie określają jego treści. Wprowadzenie nowego indywidualnego rozkładu czasu pracy następuje więc na podstawie umowy, która może być zawarta tylko na wniosek pracownika. 
Pracodawca nie jest jednak związany takim wnioskiem i posiada pełną swobodę decydowania o wprowadzeniu indywidualnego rozkładu czasu pracy bądź odmowie jego wprowadzenia. Od tej reguły przewidziano jednak pewne wyjątki.
Otóż, pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek wybranej grupy pracowników. Zaliczamy do nich:

  • pracownika – małżonka albo pracownika - rodzica dziecka w fazie prenatalnej, w przypadku ciąży powikłanej,
  • pracownika – rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
  • pracownika – rodzica:
    – dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz
    – dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzec...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.