Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W jaki sposób należy zweryfikować dochody i składki ZUS przy zatrudnianiu osób na umowę zlecenia?

Odpowiedź

Jeśli do opłacania składek ZUS zobowiązanych jest kilku płatników, to składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe musi być naliczana przez każdego płatnika. Składki nie muszą być naliczane w przypadku, gdy zleceniobiorca przedstawi dokumenty, z których wynika, że płatnik nie ma obowiązku naliczania składek.

Takim dokumentem może być oświadczenie zleceniobiorcy dotyczące innych tytułów ubezpieczenia albo zaświadczenia z innych miejsc pracy o podstawie wymiaru składek ZUS w danym miesiącu.

Płatnik ma także prawo zweryfikowania rozliczenia składek, zwracając się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zbadanie prawidłowości wykazanych składek.

Uzasadnienie

Osoba (zleceniobiorca), dla której łączna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym miesiącu jest niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym również z innych tytułów.

Zasady tej nie stosuje się, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy (umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej „zleceniobiorcami”, oraz osobami z nimi współpracującymi) lub z innych tytułów osiąga kwotę  minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.

 

Przykład

Zleceniobiorca w styczniu podpisał dwie umowy:

 

  • pierwsza umowa - przychód wynikający z umowy na kwotę 2000 zł brutto,

  • druga umowa – przychód wynikający z umowy na kwotę 1000 zł brutto.

 

W roku 2019 minimalne wynagrodzenie wynosi 2250 zł.

Zatem dwie umowy powinny być objęte ubezpieczeniami społecznymi.

Następna umowa będzie mogła podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu społecznemu tzn. że nie ...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.