Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

18 kwietnia 2018

W jaki sposób zmienić pracownikom warunki płacowe

156

Pracownik jest zatrudniony od 5 lat z wynagrodzeniem stanowiącym najniższą krajową plus miesięczna premia regulaminowa. W tym roku zmienione zostały warunki zatrudnienia. Wynagrodzenie zostało podniesione o 50 zł do kwoty 2150 zł, ale premię regulaminową zastąpiono uznaniową. Czy to zgodnie z prawem? Nie ma żadnego regulaminu dotyczącego nowej premii. Pracownicy zostali o tym poinformowani ustnie. Czy w tym przypadku nie trzeba było wręczyć mu wypowiedzenia zmieniającego?

ODPOWIEDŹ

Wszelkie zmiany warunków płacowych powinny być wdrożone albo w drodze wypowiedzeń zmieniających albo porozumień zmieniających. Każda zmiana w zakresie wynagrodzenia wymaga formy pisemnej, choć nie pod rygorem nieważności.

UZASADNIENIE

Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia. Zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej (art. 29 § 4 Kodeksu pracy). Z opisu wynika, że doszło do modyfikacji zasad wynagradzania. Pensja zasadnicza uległa podwyższeniu, a premia dotąd regulaminowa została zastąpiona uznaniową. Każdą zmianę w zakresie warunków płacowych, zarówno korzystną jak i niekorzystną, należy wprowadzić z zachowaniem odpowiednich procedur. Można zastosować tzw. aneks do umowy o pracę, a więc ją zaktualizować. Jest to porozumienie zmieniające i wymaga zgody ze strony pracownika. Nie można tylko ustnie, jednostronnie go poinformować i uznać, że zmiana się dokonała, jeśli pracownik nie potwierdził, że akceptuje zmiany. Natomiast słowne porozumienie zmieniające jest skuteczne, choć oczywiście dla celów dowodowych należałoby dochować formy pisemnej.

Jeśli pracownik nie wyraża zgody na przedstawione przez pracodawcę nowe zasady płacowe to pracodawca musi złożyć oświadczenie woli o wypowiedzeniu zmieniającym warunki płacy, zgodnie z art. 42 kodeksu pracy.

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pra...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę