Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZASIŁKI

28 sierpnia 2019

NR 21 (Wrzesień 2019)

Ustalenie wynagrodzenia chorobowego nowo zatrudnionego pracownika

433

Zatrudniłem pracownika, który uprzednio był zatrudniony u innego pracodawcy. W miesiącu zatrudnienia poszedł na zwolnienie lekarskie, które trwało do końca miesiąca w którym został zatrudniony. Jak wyliczyć zasiłek chorobowy od nowo zatrudnionego pracownika?

Odpowiedź

Zakładając, że nowo zatrudniony pracownik posiada wymagany okres ubezpieczenia chorobowego, to podstawę wymiaru stanowi wynagrodzenie określone w umowie o pracę tzn. wynagrodzenie, które otrzymałby pracownik przepracowując pierwszy pełny miesiąc kalendarzowy.
Podstawę wymiaru pracodawca-płatnik wylicza poprzez pomniejszenie wynagrodzenia zasadniczego o składki na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez pracownika, tj. płaca brutto z umowy o pracę x 13,71%.
Następnie trzeba ustalić wynagrodzenie chorobowe w kolejności przedstawionej poniżej, tj.:

 1. ustaloną podstawę wymiaru składki należy podzielić przez 30 dni,
 2. podstawę wymiaru składki za dzień należy pomnożyć przez 80% i przez ilość dni choroby.

Pozostaje również obliczyć wynagrodzenie pracownika za przepracowaną cześć miesiąca.
Wynagrodzenie oblicza się:

 1. płacę z umowy o pracę należy podzielić przez 30 dni,
 2. obliczona płacę za dzień pracy trzeba pomnożyć przez liczbę dni nieobecności spowodowanej chorobą i odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Wynagrodzenie pracownika wraz z wynagrodzeniem chorobowym będzie stanowiło sumę obliczonego wynagrodzenia za przepracowane dni i wynagrodzenia chorobowego.

Uzasadnienie

Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek min. choroby- trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia.
Wynagrodzenie za czas choroby, oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.
 

Ważne

Za czas choroby trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa.


Natomiast, w celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni nieobecności pracownika w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby. Tak obliczoną kwotę odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.
Jednakże, wynagrodzenie za czas choroby nie przysługuje, m.in. w przypadkach, w których pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego, a więc wówczas gdy:

 • nie minął jeszcze okres pierwszych 30 dni zatrudnienia (jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy lub pracownik ma wcześniejszy co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, to okres 30 dniowy nie obowiązuje),
 • niezdolność do pracy powstała w okresie urlopu bezpłatnego, wychowawczego, tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności,
 • został odsunięty od pracy z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej, jeżeli nie podjął proponowanej mu przez pracodawcę innej pracy niezabronionej takim osobom, odpowiadającej jego kwalifikacjom zawodowym lub którą może wykonywać po uprzednim przeszkoleniu,
 • niezdolność do pracy została spowodowana umyślnym przestępstwem lub wykroczeniem popełnionym przez pracownika, przy czym przestępstwo lub wykroczenie musi być stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • niezdolność do pracy spowodowana została nadużyciem alkoholu; wówczas wynagrodzenie nie przysługuje za okres pierwszych 5 dni niezdolności,
 • pracownik w okresie zwolnienia wykonuje inną pracę zarobkową albo gdy wykorzystuje zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia lub też zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane.
 • Pokreślić należy, że tylko ubezpieczony min. pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego:
 • po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu;
 • po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie.
   

Ważne

Generalnie podstawę wymiaru wynagrodzenia (zasiłku chorobowego) stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc powstania niezdolności do pracy. Jeżeli jednak pracownik zachoruje przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych zatrudnienia, podstawa wymiaru wynagrodzenia/zasiłku chorobowego jest u...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.