Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KADRY I PŁACE NA BIEŻĄCO, TRZEBA WIEDZIEĆ

17 czerwca 2019

NR 17 (Maj 2019)

Ustalanie miejsca zamieszkania w przypadku obywateli państw trzecich

174

Aby obywatel państwa trzeciego mógł otrzymać zaświadczenie A1, musi legalnie zamieszkiwać w państwie członkowskim i przemieszczać się pomiędzy państwami członkowskimi. Jeśli taka osoba nie zamieszkuje legalnie w państwie członkowskim, to nie jest objęta unijnymi przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W konsekwencji nie otrzyma zaświadczenia A1.
 

Obywatel państwa trzeciego, który chce otrzymać zaświadczenie A1, oprócz wniosku o A1 musi dołączyć formularz US–54 ,,Informacja o legalności zamieszkania obywatela państwa trzeciego”. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda takie zaświadczenie, jeśli ubiegający się o nie spełnia warunek legalnego zamieszkania oraz odpowiednie warunki określone w regulacjach unijnych, w szczególności w przepisach rozporządzenia 883/2004 i rozporządzenia 987/2009.

Aby ZUS uznał, że osoba ubiegająca się o zaświadczenie A1 spełniła warunek legalnego zamieszkania, musi posiadać dokument, który uprawnia ją do pobytu w Polsce. Może to  być:

  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  • zezwolenie na pobyt stały, 
  • zezwolenie na pobyt czasowy oraz pracę, 
  • wiza Schengen lub wiza krajowa wydana w celu:

– wykonywania pracy w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – art. 60 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2094, z późn.zm.),
– wykonywania pracy, o której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym – art. 60 ust. 1 pkt 5a ustawy o cudzoziemcach,
– wykonywania pracy innej niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 5 i 5a ustawy o cudzoziemcach – art. 60 ust. 1 pkt 6 tej ustawy,


Ponadto osoba taka musi być rezydentem podatkowym w Polsce, czyli posiadać certyfikat rezydencji podatkowej. 

 

WAŻNE: Warunki te muszą być spełnione łącznie. Są to jedyne bezwzględnie obowiązujące kryteria brane pod uwagę przy ocenie, czy jest spełnione kryterium legalnego zamieszkania.

 

Od 6 marca 2019 r. lista dokumentów pobytowych została poszerzona o wizę oznaczoną symbolem D18 (wydaną w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka – art. 60 ust. 1 pkt 20 ustawy o cudzoziemcach). Dotyczy to wyłącznie osób posiadających Kartę Polaka.

W przypadku obywatela państwa trzeciego, który nie posiada jednego z dokumentów pobytowych wymienionych w pkt 1, ale posiada wizę D18, do formularza US–54 dołącz łącznie 3 dokumenty:

  • wizę D18,
  • Kartę Polaka,
  • certyfikat rezydencji podatkowej (CFR–1).

Na tych...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę