Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Moja pracownica od października 2019 roku przeszła na urlop wychowawczy. Czy powinna płacić składki na ubezpieczenie zdrowotne?

Odpowiedź

Osoby przebywające na urlopie wychowawczym polegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i zdrowotnemu. Natomiast osoby te nie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu i wypadkowemu.
Podkreślić trzeba, że pracodawca ma obowiązek rozliczania w ZUS składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne, pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym. 
Jednakże,  nie jest płatnikiem tychże składek. Za osobę korzystającą z urlopu wychowawczego i nieposiadającą innego tytułu do ubezpieczeń składki wykazane przez pracodawcę finansowane są z budżetu państwa.

Uzasadnienie

Pracownik przebywający na urlopie wychowawczym podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, pod warunkiem że nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty oraz nie posiada innych tytułów do ubezpieczeń. 
Pracownik ten podlega również obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeśli nie posiada innego tytułu do tego ubezpieczenia.
Należy dodać, że pracodawca nie opłaca ww. składek za pracownika. Składki te finansowane są z budżetu państwa. Jednakże pracodawca ma obowiązek wykazania tych składek na odpowiednich formularzach.
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego dla osób, których ustalone przeciętne wynagrodzenie przekracza tę kwotę, i nie może być wyższa niż 75 % kwoty minimalnego wynagrodzenia dla osób, których ustalone przeciętne  wynagrodzenie jest niższe od tej kwoty. 
Od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym nie może być niższa od kwoty - 1687,50 zł (75% minimalnego wynagrodzenia tj. 2250 zł) i nie może być wyższa od kwoty 2859 zł (60% x 4765 zł w 2019 roku).
Natomiast podstawa wymiaru składki zdrowotnej za pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym stanowi równowartość specjalnego zasiłku opiekuńczego, który od 1 listopada 2019 roku wynosi 620 zł.
Zatem składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie wynosiła 620 zł x 9% =  55,80 zł.

Ważne

Dodać należy, że podstawę wymiaru składek na ubezpie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.