Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jako pracownik samorządowy otrzymałam informacje o planowanym przeniesieniu mnie do innej pracy w powiatowym centrum pomocy rodzinie. Ma być to praca w innej miejscowości. Czy muszę zgodzić się na takie przeniesienie? Jakie czekają mnie konsekwencje przy odmowie?

Odpowiedź

Warunkiem tymczasowego przeniesienia pracownika samorządowego do wykonywania innej pracy jest zgoda samego pracownika. Jest to warunek konieczny aby przeniesienie mogło zostać zrealizowane. Pracownik, który nie wyrazi zgody na okresową zmianę pracy, nie poniesie z tego tytułu żadnych konsekwencji. 

Uzasadnienie

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownika samorządowego, można tymczasowo przenieść do wykonywania innej pracy, niż określona w umowie o pracę, w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, w tej samej lub innej miejscowości, jeżeli nie narusza to ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika samorządowego, oraz przemawiają za tym ważne potrzeby po stronie jednostki przejmującej (art. 15zzz1 u.sz.r.). Co istotne, przeniesienie jest możliwe za zgodą pracownika, a powierzona mu praca musi być zgodna z jego kwalifikacjami.
Podstawowym warunkiem takiego przeniesienia jest zgoda pracownika. Jest to tym samym warunek chroniący przed nieuprawnionym jego przeniesieniem do innej pracy w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej. Należy pamiętać, że zgodą jest konkretne, świadome, dobrowolne i jednoznaczne oświadczenie woli. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na tymczasowe przeniesienie do innej pracy, sporządzane jest w formie pisemnej i musi być przez pracownika podpisane.
Konieczność wyrażenia zgody przez pracownika, który ma zostać przeniesiony, świadczy o całkowitej fakultatywności tej czynności. Tym samym...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę