Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Nasz pracownik od 1 lipca był nieobecny w pracy, w związku z brakiem usprawiedliwienia swojej nieobecności 11 lipca został zwolniony z pracy dyscyplinarnie z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków (porzucenie pracy). Natomiast 13 lipca otrzymaliśmy informacje, że nasz pracownik dnia 1 lipca został tymczasowo aresztowany. Czy zwolnienie dyscyplinarne będzie w tym przypadku ważne?

Odpowiedź

Nie, ze względu na okoliczności nieobecności pracownika w pracy, zwolnienie na podstawie art. 52 §1 pkt 1 k.p., nie będzie skuteczne.

Uzasadnienie

Sytuacja prawna pracownika, który został tymczasowo aresztowany, jest szczególna. Wynika to z faktu, że okres pobytu w areszcie tymczasowym jest okresem usprawiedliwionej nieobecności w pracy w rozumieniu art. 41 k.p. i dlatego pracownik korzysta z ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę. W związku z tym, zwolnienie pracownika dyscyplinarnie, na podstawie art. 52 k.p. - nie ma mocy prawnej. Zastosowanie takiej podstawy zwolnienia wynikało jednak z niewiedzy pracodawcy o okolicznościach nieobecności pracownika. Należy zwrócić uwagę, iż o zastosowaniu tymczasowego aresztowania sąd jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić zakład pracy (art. 261 §3 k.p.k.). Opóźnienie związane z przekazaniem takiej informacji pracodawcy spowodowało podjęcie niewłaściwej decyzji w zakresie zwolnienia pracownika. Pracodawca może zwolnić pracownika z pracy natychmiast po tymczasowym aresztowaniu pracownika tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy istnieją podstawy do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. W sytuacji opisanej w pytaniu, podstawa takiego zwolnienia nie będzie jednak porzucenie pracy. Pracodawca, na podstawie art. 52 §1 pkt 2 k.p., może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę w trybie natychmiastowym, jeżeli pracownik popełnił przestępstwo. Jednak warunkiem rozwiązania umowy o pracę w takim trybie jest, aby przestępstwo - popełnione w czasie trwania umowy o pracę - uniemożliwiało dalsze zatrudnianie pracownika na dotychczasowym stanowisku
Pracownik, który został tymczasowo areszt...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.