Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KADRY I PŁACE NA BIEŻĄCO, TRZEBA WIEDZIEĆ

26 lipca 2019

NR 20 (Sierpień 2019)

Tylko terminowe opłacanie składek pozwala ubezpieczonemu na ich zmniejszenie z powodu choroby

225

Uprawnienie do zmniejszenia najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w przypadku niezdolności ubezpieczonego do pracy stosuje się wyłącznie wówczas, gdy ubezpieczony z tytułu niezdolności do pracy spełnia nie tylko faktyczne, ale i normatywne warunki do przyznania zasiłku – tak orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 3 lipca 2019 r.

Przedsiębiorca samodzielnie prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą. W 2013 r. uległ wypadkowi, w wyniku którego  był niezdolny do pracy przez ponad miesiąc. W tym okresie nie zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił skarżącemu prawa do  zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy, z powodu nieopłacenia w terminie składek na dobrowolne ubezpieczenia chorobowe. Następnie odmówił też (za ten sam okres) prawa do zasiłku z  tego powodu, że zdarzenie z 2013 r. nie zostało uznane za wypadek przy prowadzeniu działalności gospodarczej. 

Przedsiębiorca nie odwołał się od tych decyzji. Następnie organ rentowy, na wniosek skarżącego, ustalił prawidłowy przebieg jego dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Po uprawomocnieniu się decyzji w tej sprawie Inspektorat ZUS sporządził dla skarżącego dokumenty ubezpieczeniowe uwzględniające przebieg dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z tytułu prowadzonej przez niego  działalności. Organ poinformował skarżącego o obniżonej podstawie wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne za okres następujący po wypadku. Przedsiębiorca nie zgodził się z ustaleniami organu rentowego, stwierdzając że podstawa wymiaru składki za wskazany okres powinna uwzględniać treść art. 18 ust. 9 i 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Sprawa trafiła do sądu. Sąd okręgowy oddalił odwołanie skarżącego od decyzji organu rentowego.  Orzeczenie sądu pierwszej instancji skarżący zaskarżył apelacją, którą sąd apelacyjny oddalił.

Zdaniem przedsiębiorcy art. 18 ust. 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, rozumiany w sposób przyjęty przez organ rentowy i sądy, różnicuje sytuację podmiotów podobnych (tj. osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą faktycznie niezdolnych do pracy), w zakresie prawa do zabezpieczenia społecznego. Uzależnia bowiem skorzystanie z prawa pomniejszenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i  rentowe nie tylko od faktycznej niezdolności do pracy, o której mowa w  art. 67 ust. 1 Konstytucji, lecz także od spełnienia warunku do przyznania zasiłku chorobowego. 

Z możliwości pomniejszenia podstawy wymiaru składek – za okres niezdolności do pracy – może skorzystać tylko ten  przedsiębiorca, który albo uiszcza (w terminie) składkę na ubezpieczenie chorobowe, albo ten, względem którego zdarzenie stanowiące przyczynę niezdolności do pracy uznano za wypadek przy prowadzeniu działalności pozarolniczej. W ocenie przedsiębiorcy narusza to konstytucyjną zasadą równości wobec prawa. W ocenie przedsiębiorcy, art. 18 ust. 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.