Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA , GMINY I POWIATY , OŚWIATA I KULTURA , WAŻNE TEMATY

1 grudnia 2018

Trzynastki za 2018 rok - dla kogo i na jakich zasadach

179

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwane potocznie trzynastką, z mocy prawa przyznawane jest jedynie pracownikom jednostek sektora finansów publicznych. Jedynym koniecznym warunkiem jej otrzymania jest efektywne przepracowanie roku lub co najmniej 6 miesięcy u danego pracodawcy bez względu np. na jakość wykonywania pracy. W firmach prywatnych pracodawca może również przyznać swoim pracownikom takie świadczenie, jednak w przypadku takich jednostek jego przyznanie zależy jedynie od woli pracodawcy.

Zasady dotyczące przyznawania i wypłacania trzynastki reguluje ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Trzynastka tylko dla pracowników

Trzynastka to świadczenie należne tylko pracownikom, a więc osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Nie ma znaczenia rodzaj zawartej z pracownikiem umowy o pracę (umowa terminowa czy bezterminowa) ani wymiar czasu pracy osoby zatrudnionej – pełen etat lub jego część.

Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługuje pracownikom zatrudnionym w jednostkach sfery budżetowej, tj. w:

 • państwowych jednostkach sfery budżetowej, dla których środki na wynagrodzenia są kształtowane na podstawie odrębnej ustawy,

 • urzędach organów władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa oraz sądach i trybunałach, wymienionych w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tj. pracowników Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego wraz z wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Krajowej Rady Sądownictwa, sądownictwa powszechnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowego Biura Wyborczego i Państwowej Inspekcji Pracy

 • samorządowych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach bud- żetowych prowadzących gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych,

 • biurach poselskich, senatorskich lub poselsko-senatorskich oraz klubach, kołach albo zespołach parlamentarnych.

WAŻNE: Ponieważ trzynastka wypłacana jest tylko pracownikom nie mają do niej prawa osoby, zatrudnione w sektorze publicznym na podstawie umów cywilnoprawnych.

Trzeba pamiętać, że istnieje krąg podmiotów, które choć należą do sektora publicznego nie otrzymają trzynastki. Dotyczy to osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, tj. m.in. Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu, Prezesa RM oraz Generalnego Inspektora Danych Osobowych, a także żołnierzy oraz funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz Biura Ochrony Rządu.

Wymagany staż pracy

Drugim, oprócz posiadania statusu pracownika, warunkiem, którego spełnienie jest konieczne do nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego jest długość okresu zatrudnienia u konkretnego pracodawcy należącego do sfery budżetowej oraz efektywne świadczenie pracy w tym okresie.

Między długością okresu zatrudnienia, a prawem do trzynastki istnieje ścisły związek. W zależności od długości tego okresu pracownik może nabyć trzynastkę w pełnej lub proporcjonalnej wysokości.

WAŻNE: Do trzynastki w pełnej wysokości będzie uprawniony jedynie pracownik jednostki sektora finansów publicznych, który u danego pracodawcy przepracuje cały rok kalendarzowy

W kwestii rozumienia pojęcia „przepracowanie” użytego w ustawie o trzynastkach wypowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale z 25 lipca 2003 r. (sygn. akt III PZP 7/03), stwierdzając że (…) Warunkiem nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej jest efektywne przepracowanie u danego pracodawcy pełnego roku kalendarzowego.

Ponieważ ustawa o trzynastkach nie zawiera również definicji roku kalendarzowego jako kryterium stażu pracy uprawniającego do pełnej trzynastki, powszechnie przyjmuje się, że rok kalendarzowy to w tym przypadku 12 miesięcy rozpoczynających swój bieg 1 stycznia i kończących go 31 grudnia.

Zgodnie z takim rozumieniem pojęcia roku kalendarzowego pracownik będzie miał prawo do trzynastki w pełnej wysokości jedynie gdy przepracował cały rok od 1 stycznia do 31 grudnia, a w pozostałych przypadkach należało mu się będzie dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości proporcjonalnej do okresu pracy, który powinien wynosić przynajmniej 6 miesięcy.

Istnieją wyjątki, w których sześciomiesięczny okres efektywnej pracy jest niezbędny do nabycia przez pracownika prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Dotyczą one:

 • nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem i nauczycielem akademickim zgodnie z organizacją pracy szkoły (szkoły wyższej);

 • zatrudnienia pracownika do pracy sezonowej, jeżeli umowa o pracę została zawarta na sezon trwający nie krócej niż trzy miesiące;

 • powołania pracownika do czynnej służby wojskowej albo skierowania do odbycia służby zastępczej;

 • rozwiązania stosunku pracy w związku z:

  • przejściem na emeryturę, rentę szkoleniową albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne,

  • przeniesieniem służbowym, powołaniem lub wyborem,

  • likwidacją pracodawcy albo zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy,

  • likwidacją jednostki organizacyjnej pracodawcy lub jej reorganizacją;

 • podjęcia zatrudnienia:

  • w wyniku przeniesienia służbowego,

  • na podstawie powołania lub wyboru,

  • w związku z likwidacją poprzedniego pracodawcy albo ze zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących tego pracodawcy,

  • w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej poprzedniego pracodawcy lub jej reorganizacją,

  • po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej albo po odbyciu służby zastępczej;

 • korzystania:

  • z urlopu wychowawczego,

  • z urlopu macierzyńskiego,

  • z urlopu ojcowskiego,

  • z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,

  • z urlopu dla poratowania zdrowia,

  • przez nauczyciela lub nauczyciela akademickiego z urlopu do celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego;

 • korzystania z urlopu rodzicielskiego;

 • wygaśnięcia stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika.

Trzeba zaznaczyć, że jest to katalog zamknięty. Podobnie w tej kwestii wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z 18 października 2011 r. (sygn. akt I PK 263/10) uznając, że (…) okresy przepracowane należy rozumieć jako okresy faktycznie (efektywnie) przepracowane u danego pracodawcy. Należy więc przyjąć, że z redakcji art. 2 ustawy z 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej wynika, iż wyliczenie wymienionych w jej art. 2 ust. 3 przypadków, w których przepracowanie co najmniej 6 miesięcy nie jest wymagane, ma charakter wyczerpujący.

Podstawa wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Pracownicy spełniający warunki do wypłaty trzynastki powinni otrzymać je w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę uzyskanego w ciągu roku kalendarzowego, za który to wynagrodzenie przysługuje. Trzynastkę oblicza się z uwzględnieniem:

 • wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy przyjmowanych do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także

 • wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz

 • wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy przysługującego pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.

W podstawie wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego pomija...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę