Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

URLOPY

2 lipca 2019

NR 19 (Lipiec 2019)

Świadczenia przysługujące zleceniobiorcy, który miał wypadek przy pracy

223

Jeden z naszych zleceniobiorców uległ wypadkowi w czasie wykonywania zlecenia. Co w tej sytuacji? Czy postępowanie i przysługujące mu świadczenia są takie same jak w przypadku osoby zatrudnianej na umowę o pracę?

ODPOWIEDŹ 
Jeśli zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy, osobie zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia przysługują takie same świadczenia jak pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. 

UZASADNIENIE
Zasadniczo zleceniobiorcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu. Z tego powodu wypadki przy pracy, jakim ulegają są traktowane tak samo, jak wypadki pracowników. Takim wypadkiem jest nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu w związku z pracą podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika (zleceniobiorcę):

  • zwykłych czynności albo poleceń przełożonych,
  • czynności na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia albo 
  • w czasie pozostawania pracownika (zleceniobiorcy) w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Zleceniobiorca ma prawo do wszystkich świadczeń okresowe, na takiej samej zasadzie jak osoba zatrudniona na umowę o pracę, jeśli spełnione są powyższe kryteria. Oznacza to możliwość uzyskania m.in. zasiłku chorobowego (w wysokości 100% podstawy wymiaru), świadczenia rehabilitacyjnego, jednorazowego odszkodowania czy renty.
 

Ważne

Zasiłek chorobowy przysługuje zleceniobiorcy od pierwszego dnia niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje również wtedy, jeśli niezdolność do pracy wynika z późniejszych następstw wypadku przy pracy, jakiemu wcześniej uległ ubezpieczony. Okoliczność tę potwierdza dodatkowe zaświadczenie lekarskie. Jeśli po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, zleceniobiorca nadal jest niezdolny do pracy, jednak jego stan daje szansę na odzyskanie zdolności do pracy, może on ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne 
z ubezpieczenia wypadkowego. 

 

Ważne

Prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego i ich wysokość ustala zleceniodawca. On również wypłaca te świadczenia, jeżeli jest uprawniony do wypłat...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.