Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Stomatolog i jego prawo do opłacania składek ZUS w formie „mały ZUS plus”

Artykuły | 27 listopada 2020 | NR 36
50

Od stycznia 2020 roku prowadzę samodzielnie działalność gospodarczą – usługi stomatologiczne jako wolny zawód. Moje obroty nie przekroczą 120 tyś złotych. Czy od nowego roku mogę skorzystać z „małego ZUS plus”?

Odpowiedź

Tak, jeżeli nie wystąpiły okoliczności ujęte w art. 18c ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a przychód z działalności w roku 2020 nie przekroczy kwoty 120 000 zł.

Uzasadnienie

Ustawa z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych określa zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym jak i ustalania prawidłowej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz opłacania tychże składek. Na mocy art. 18c ust. 1 ustawy sus podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonego tj. osoby prowadzącej pozarolniczą działalność  gospodarczą na podstawie ustawy z  6 marca 2018 r. 
– Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, którego roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120 000 zł, uzależniona jest od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym. Jednakże, podstawa wymiaru składek nie może przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego na dany rok kalendarzowy i nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku. 
W roku 2020 kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2020 wynosi 156 810 zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia wynosi 5227 zł,  o czym mówi obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 28 listopada 2019 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2020 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.
Zauważyć trzeba, że podstawę wymiaru składek ubezpieczony ustala na dany rok kalendarzowy, mnożąc przeciętny miesięczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym przez współczynnik 0,5. Otrzymany wynik jest zaokrąglany do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa. 
Przeciętny miesięczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym jest obliczany według następującego wzoru:

roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej  uzyskany w poprzednim 
roku kalendarzowym            
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––     x 30                          
 liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej 


i jest zaokrąglany do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa.
Dodać należy, że istnieją okoliczności, które wyłączają ubezpieczonych w danym roku ze skorzystania z  ww. sposobu ustalania podstawy wymiaru składek. Oznacza, że osoby, które lub do których:

 1. w poprzednim roku kalendarzowym miały zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i które korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 
 2. spełniają warunki określone w art. 18a ustawy o sus tj. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych prowadzących pozarolnicza działalność gospodarczą , w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
 3. w poprzednim roku kalendarzowym prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni kalendarzowych;
 4. w poprzednim roku kalendarzowym także prowadziły pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 2-5, tj.:
  – twórcę i artystę; 
  – osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:
  a) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  b) z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;
  – wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.