Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA , GMINY I POWIATY

17 września 2017

Sposób wyliczenia płacy za miesiąc, w którym pracownik był na urlopie ojcowskim

235

Pracownik wynagradzany jedynie stawką zasadniczą w wysokości 3000 zł skorzystał we wrześniu z 14 dni urlopu ojcowskiego, płatnego przez ZUS. Jak obliczyć należną mu pensję za ten miesiąc?

Odpowiedź

Za 14 dni urlopu ojcowskiego należy obliczyć zasiłek macierzyński w wysokości 100% jego podstawy, a za przepracowaną część miesiąca wynagrodzenie za pracę, ustalone w taki sposób, jakby przez pozostałą część pracownik był nieobecny w pracy z powodu choroby.

UZASADNIENIe

Urlop ojcowski w wymiarze do 2 tygodni przysługuje pracownikowi-ojcu do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia (art. 1823 § 1 k.p.). Bez względu na to, czy ojciec wykorzystuje go w całości (14 dni – art. 1831 § 1 w zw. z art. 1823 § 3 k.p.) czy dwóch częściach (po 7 dni) należy mu się za ten okres zasiłek macierzyński. Tak przewiduje art. 29a ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa zasiłkowa). Podstawę zasiłku stanowi przeciętne wynagrodzenie z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia uprawnień do tego urlopu, pomniejszone o 13,71% składek potrąconych przez pracodawcę na ubezpieczenia społeczne (art. 3 pkt 3 i art. 36 ust. 1 w zw. z art. 47 ustawy zasiłkowej). I należy się w wysokości 100% tej podstawy (art. 31 ust. 1 ustawy zasiłkowej).

Za przepracowaną część miesiąca, w którym pracownik korzystał z urlopu ojcowskiego należy się wynagrodzenie częściowe, obliczone według instrukcji zamieszczonej w § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy. Trzeba zatem wykonać trzy działania:

  1. podzielić miesięczną stawkę wynagrodzenia przez 30 i to bez względu na to, ile fak...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.