Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

7 stycznia 2020

NR 25 (Styczeń 2020)

Skutki zakończenia umowy zlecenia kobiety w ciąży przebywającej stale na zwolnieniu lekarskim

351

Zleceniobiorca mieliśmy podpisaną z zakładem umowę cywilną do 31 grudnia 2019. Aktualnie zakład wypłaca tej osobie zasiłek chorobowy, jest to kobieta, zwolnienia są z kodem B. Jeśli mieliśmy z tym zleceniobiorcą umowę zawartą do 31 grudnia 2019 r. to czy do tego dnia byliśmy płatnikiem tego zasiłku chorobowego? Czy od 1 stycznia 2020 r. nasz obowiązek wypłaty zasiłku się skończył? Czy w takim przypadku ZUS będzie wypłacał zleceniobiorcy zasiłek? Czy my jako zakład po skończeniu się umowy musimy przekazać jakieś dokumenty do ZUS?

Odpowiedź


Należy podkreślić, że zgłoszenie zleceniobiorcy do ubezpieczenia chorobowego jest dobrowolne. W przypadku umowy zlecania zasiłki chorobowe są wypłacane przez ZUS lub pracodawcę (jeżeli zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych), a finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W sytuacji wygaśnięcia umowy zlecenia i kontynuacji zwolnienia lekarskiego z symbolem B nadal będzie wypłacany zasiłek przez ZUS.
Jeśli zleceniobiorcy wygaśnie tytuł do ubezpieczeń wówczas zleceniodawca ma obowiązek pracownika wyrejestrować z ZUS:

  • w terminie 7 dni od daty zaistnienia tego faktu,
  • na druku ZUS ZWUA z datą wyrejestrowania od której zleceniobiorca nie podlega już ubezpieczeniom.

Zleceniobiorcy w ciąży zwolnienie lekarskie w związku z ciążą może trwać do 270 dni, jest płatne 100%. jednakże należy zachować ciągłość dat na zwolnieniach a druki dostarczać już nie do byłego zleceniodawcy a do odpowiedniego oddziału ZUS.

Uzasadnienie


Umowa zlecenie unormowana jest w art. 734-751 Kodeksu cywilnego. Jest umową zawieraną na czas określony, na konkretny produkt lub usługę. Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonych czynności dla dającego zlecenie. Zatem przez umowę zlecenie należy rozumieć, zobowiązanie zleceniobiorcy do wykonania określonej pracy  dla zleceniodawcy, na warunkach określonych w umowie. 

WAŻNE:

Umowa zlecenie powinna zawierać elementy: określenie stron umowy, opis zlecenia i współpracy, termin wykonania zlecenia i wynagrodzenie oraz zasady dotyczące odpowiedzialności.

Zauważyć trzeba, że umowa powinna regulować również czas trwania zlecenia, z podaniem dnia jego rozpoczęcia oraz zakończenia (lub oznaczenie, że umowa jest na czas nieoznaczony). Oczywiście, umowę można wypowiedzieć w trakcie jej trwania.

Umowa zlecenie z składki ZUS


Osoba pracująca na umowę zlecenie opłacająca składki zus podlega ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i ewentualnie wypadkowemu. Obowiązkowe jest  opłacanie składek zdrowotnych. Natomiast ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy jest dobrowolne, co oznacza, że zleceniobiorca decyduje czy chce opłacać składkę na ubezpieczenie chorobowe. Jeśli więc zleceniobiorca zdecyduje się podlegać pod dobrowolne ubezpieczenie chorobowe,  to w razie niezdolności do pracy uzyska prawo do świadczeń z ZUS, tj. do: zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego.

Jednakże, powyższe  świadczenia można uzyskać dopiero po okresie „wyczekiwania”, czyli podlegania pod ubezpieczenie chorobowe bez przerw w opłacaniu składek, które zasadniczo wynosi on 90 dni. Zauważyć należy, że okres wyczekiwania nie ma zastosowania dla zasiłku macierzyńskiego, świadczenie to przysługuje od pierwszego dnia podlegania pod dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego osobę zatrudnioną na podstawie umowy zlecenie zgłasza zleceniodawca. Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym zleceniobiorcy następuje od dnia wskazanego w odpowiednim wniosku.
Podkreślić trzeba, że dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy ustaje:

  • od dnia wyłączenia z ubezpieczenia, nie wcześniej niż od dnia, w którym wniosek o wyłączenie został złożony,
  • od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na ubezpieczenie chorobowe,
  • od dnia ustania tytułu podlegania ubezpieczeniom  tj. od dnia następującego po zakończeniu umowy.

Zaznaczyć należy, że każda przerwa w opłacaniu składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe powoduje utratę prawa do świadczeń oraz ponowne naliczanie okresu wyczekiwania na prawo do tych świadczeń.

Umowa zlecenie, a  zwolnienie lekarskie kobiety w ciąży


Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych  dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają na swój wniosek osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2, 4, 5, 8 i 10, a więc: osoby wykonujące pracę nakładczą; osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osoby z nimi współpracujące, osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracujące, osoby wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania i duchowni. 

Zatem każda osoba pracująca w...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.