Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

28 sierpnia 2019

NR 21 (Wrzesień 2019)

Skutki przekroczenia limitu podstawy wymiaru składek

361

Pracownik około miesiąca września 2019 r. przekroczy limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jakie i w jakiej wysokości powinnam odprowadzać składki ZUS i podatek dochodowy?

Odpowiedź

W roku 2019 kwota limitu podstawy wymiaru składek wynosi 142 950 zł. Jeśli w miesiącu wrześniu br. pracownik przekroczy limit podstawy wymiaru składek, to pracodawca oblicza i przekazuje składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tylko do tej części podstawy , która nie spowoduje przekroczenia rocznego limitu. Zaznaczyć trzeba, że składki na ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych obowiązują bez względu na przekroczenie tego limitu. 
Podatek dochodowy naliczany jest w formie zaliczek od miesięcznego dochodu w skali 18% bądź 32%. Dochód do opodatkowania stanowi przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu oraz składki ZUS finansowane przez pracownika.

Uzasadnienie

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe
W myśl art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej. Zgodnie z Ustawą budżetową na rok 2019 prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 4765 zł.
Zgodnie z ust. 10 art. 19 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do końca poprzedniego roku kalendarzowego, w drodze obwieszczenia, kwotę ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składki oraz przyjętą do jej ustalenia kwotę prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Tak więc Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w obwieszczeniu 23 listopada 2018 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2019 r. oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętego wynagrodzenia ogłosił, że kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2019 r. wynosi 142 950 zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia wynosi 4765 zł.

Ważne

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika jest jego przychód.


Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek emerytalnej i rentowej ma zastosowanie u osób podlegających tym ubezpieczeniom obowiązkowo lub dobrowolnie m.in. u pracowników, zleceniobiorców oraz innych osób wymienionych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych – art. 6 i art. 7 ustawy.
Po przekroczeniu przez osobę ubezpieczoną kwoty limitu, tj. 14 2950 zł, pracodawca-płatnik składek powinien zaprzestać dalszego opłacania składek emerytalnej i rentowej aż do końca roku kalendarzowego, tj. 2019.
W miesiącu, w którym dochodzi do przekroczenia rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalnej i rentowej składki opłaca się od tej części podstawy ich wymiaru, która nie przekracza kwoty limitu. Trzeba podkreślić, że pozostałe składki pracodawca-płatnik nalicza i odprowadza od pełnej podstawy wymiaru składek.
Dodać należy, że ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalnej i rentowej nie stosuje się do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Niemniej jednak przekroczenie limitu wpływa na podwyższenie tejże składki, ponieważ nie są potrącane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Pracodawca - płatnik ustalając podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne odejmuje od tej podstawy tylko składkę na ubezpieczenie chorobowe.

Przykład
Pracownik pracuje w jednej firmie i ma miesięczny przychód w wysokości 16 000 zł. Od początku roku do sierpnia jego przychód wyniesie 128 000 zł. Zatem we wrześniu jego przychód osiągnie 144 000 zł i przekroczy roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zatem kwota przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek wynosi:

144 000 zł - 142 950 zł  = 1050 zł.

Ustalenie kwoty przychodu, od którego należy naliczyć składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za wrzesień tj. kwotę przychodu za wrzesień należy. pomniejszyć o kwotę przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek:

16 000 zł – 1 050 zł = 14 950 zł.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za wrzesień należy naliczyć od kwoty 14 950 zł. Natomiast podstawą wymiaru pozostałych składek będzie pełna kwota przychodu tj. 16 000 zł. Do obliczenia składki zdrowotnej należy podstawę wymiaru składek pomniejszyć tylko o składkę chorobową.

Należy zauważyć, że przy ustalaniu czy nastąpiło przekroczenie rocznej kwoty podstawy wymiaru składek, uwzględnia się podstawę wymiaru składek ze wszystkich tytułów ubezpieczeniowych np. umowa o pracę, umowa-zlecenie.
Pracownik jest zobowiązany zawiadomić wszystkich płatników o przekroczeniu kwoty rocznej podstawy wymiaru składek, gdy jest zatrudniony w kilku zakładach pracy. Pracownik odpowiada indywidualnie za błędnie przekazaną informację tj. będzie musiał ponieść koszty związane z nieopłaceniem należnych składek także opłacanych przez pracodawcę.
Dodać trzeba, że aby ustalić przekroczenie rocznej granicy podstawy wymiaru składek, można zwrócić się do ZUS na wniosku RRP. 

Przykład
Pracownik pracuje na etacie i w innej firmie uzyskuje przychód z tytułu umowy zlecenia. Z umowy zlecenia opłaca dobrowolnie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Miesięczny przychód z umowy o pracę wynosi 10 000 zł, a z umowy zlecenia 6000 zł. Razem przychód z obu tytułów od stycznia. do września. wyniesie 144 000 zł i przekroczy roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zatem pracownik składa oświadczenia do każdego z płatników składek kiedy i o jaką kwotę przekroczył limit wymiaru składek.
Do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za wrzesień należy od wszystkich przychodów pracownika w okresie od stycznia do września odjąć kwotę rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

144000 zł (90000 zł + 54000 zł) – 142950 zł  = 1050 ...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę