Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Składki ZUS i zdrowotna od wynagrodzeń obywateli Ukrainy zatrudnionych przez polskich przedsiębiorców i pracujących na terytorium Polski

Artykuły | 28 listopada 2019 | NR 24
177

Chce zatrudnić osoby z Ukrainy. Osoby te póki co nie mają stałego miejsca pobytu w Polsce. Czy powinienem za te osoby opłacać składki ZUS i zdrowotną?

Odpowiedź

Jeżeli osoba z Ukrainy będzie zatrudniona przez polski podmiot i będzie wykonywała prace na terytorium Polski, to pracodawca ma obowiązek naliczania i odprowadzania składki zus oraz zdrowotną. Zatem, pracownika z Ukrainy zatrudnionego na umowę o pracę należy, podobnie jak polskiego pracownika, zgłosić w ciągu 7 dni do ubezpieczenia drukiem ZUS ZUA, z tym wyjątkiem, że zamiast numeru PESEL należy wpisać numer paszportu.

Uzasadnienie

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są min. pracownikami, osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej „zleceniobiorcami”, oraz osobami z nimi współpracującymi. Osoby te podlegają obowiązkowo również ubezpieczeniu chorobowemu i wypadkowemu. Zatem, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie uzależnia obowiązku ozusowania od obywatelstwa czy miejsca zamieszkania lub też miejsca pobytu.

Ważne

Objęcie obowiązkiem ubezpieczeń jest spowodowane zawarciem z polskim podmiotem stosunku pracy bądź innej umowy rodzącej obowiązek ubezpieczeń społecznych oraz wykonywanie pracy w ramach tych umów na terytorium Polski.


Wobec powyższego, jeśli osoba z Ukrainy zostanie zatrudniona przez polską firmę i będzie świadczyła pracę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, wówczas należy stosować te same zasady, co w przypadku osób z polskim obywatelstwem. Dotyczy to zarówno zatrudnienia w ramach stosunku pracy jak i stosunku cywilnoprawnego.
Niemniej należy zauważyć, że myśl art. 5 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie podlegają ubezpieczeniom społecznym określonym w ustawie obywatele państw obcych, których pobyt na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej nie ma charakteru stałego i którzy są zatrudnieni w obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, misjach, misjach specjalnych lub instytucjach międzynarodowych, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej. 
Powyższe warunki powinny występować łącznie, a to oznacza, że obywatel obcego państwa (cudzoziemiec) przebywający w Polsce, a jego pobyt nie ma charakteru stałego, jest zatrudniony w obcym przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym, misjach, misjach specjalnych lub instytucjach międzynarodowych, wówczas nie podlega ube...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.