Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Sfinansowanie wycieczki zagranicznej byłemu pracownikowi-emerytowi, a składki ZUS

Artykuły | 31 października 2019 | NR 23
143

Spółka cywilna organizuje wybranym pracownikom wyjazd szkoleniowy poza granice Polski. Jeśli były pracownik emeryt w ramach pełnej odpłatności z ZFŚS skorzysta z takiego wyjazdu, to wartość zapłacona przez spółkę będzie stanowiła wynagrodzenie emeryta i trzeba będzie odprowadzić podatek i składki ZUS? Nadmieniam, że wartość wyjazdu wynosi 3000 zł.

Odpowiedź

Od świadczeń finansowanych z ZFŚS przeznaczonych na cele socjalne nie należy opłacać składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bez względu na wysokość udzielonych świadczeń. Dofinansowanie do wypoczynku byłego pracownika będzie także zwolnione z podatku dochodowego do wysokości rocznego limitu, który wynosi 3000 zł. Przekroczenie limitu wiąże się z opodatkowaniem 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym naliczanym od kwoty przekroczenia limitu.

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych działalność socjalna, to usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.
Osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu są pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści - byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał, w regulaminie prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu.
Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 albo art. 30 ust. 6 ustawy z  23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 263). Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów. Należy podkreślić, że przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Zatem, z ZFŚS mogą korzystać byli pracownicy na zasadach ujętych w regulaminie stworzonym przez pracodawcę. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku są świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł. 
Jednakże, od przekroczenia powyż...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę