Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

CZAS PRACY

2 lipca 2019

NR 19 (Lipiec 2019)

Ruchomy rozkład czasu pracy, a polecenie wcześniejszego przyjścia do pracy

195

Wprowadziliśmy na wniosek pracownika do jego umowy o pracę ruchomy czas pracy, w ramach którego może on decydować o momencie rozpoczęcia pracy w przedziale od godz. 7:00 do 9:00. Rozważamy wycofanie się z tej możliwości danej pracownikowi, byliśmy umówieni, że pracownik będzie przychodził wyjątkowo później niż 8:00, a regułą stało się, że przychodzi do pracy o 9:00, a nawet lekko spóźniony. Na nasze uwagi dotyczące godziny rozpoczęcia pracy odpowiada, że będzie przychodził do pracy w umówionym przedziale czasu bo ma takie uprawnienie i że my nie możemy w to ingerować, że nie możemy wskazywać mu na którą godzinę, którego dnia, ma się stawić do pracy. Jak mamy się zachować w tej sytuacji? Czy prawdą jest, że nie możemy decydować o godzinie przyjścia? Czy możemy wycofać pismem ruchomy czas pracy?

Odpowiedź 
Wprowadzenie w indywidualnej umowie o pracę postanowienia, zgodnie z którym pracownik może rozpoczynać pracę danego dnia w określonym przedziale czasowym powoduje, że to pracownik sam decyduje o momencie rozpoczęcia pracy w tym dniu. Nie mogą Państwo jednostronnie wycofać się z zagwarantowania pracownikowi ruchomego czasu pracy, jeśli wprowadziliście takie uprawnienie do umowy o pracę. W razie braku zgody pracownika na podpisanie porozumienia zmieniającego, w którym wycofa się z ruchomego rozkładu czasu pracy, konieczne będzie zastosowanie trybu wypowiedzenia zmieniającego warunki umowy o pracę.

UZASDNIENIE
Możliwość wprowadzenia ruchomego czasu pracy przewiduje art. 1401 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zgodnie z którym rozkład czasu pracy może przewidywać przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy. Co ważne, rozpoczynanie pracy w różnych dniach, o różnych godzinach nie może powodować naruszenia prawa do 13 godzinnego odpoczynku dobowego. Regulacja wskazuje również, że praca w tej samej dobie pracowniczej, przy zastosowania ruchomego systemu czasu pracy nie powoduje powstania nadgodzin (np. rozpoczęcie pracy w poniedziałek o 9:00, a we wtorek o 8:00 nie spowoduje powstania nadgodzin).

Co do trybu wprowadzania dla pracowników ruchomego czasu pracy, to jest kilka możliwości. Zgodnie z art. 150 Kodeksu pracy, ruchomy rozkład czasu pracy, ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi – jeśli działają w zakładzie pracy, albo w porozumieniu zawieranym z przedstawicielami pracowników. Kolejną możliwością jest objęcie danego pracownika ruchomym rozkładem czasu pracy na jego pisemny wniosek.

W Państwa przypadku, jak rozumiem, doszło do objęcia ruchomym czasem pracy jednego z pracowników. Generalnie nie musieli Państwo wprowadzać do umowy o pracę postanowień dotyczących ruchomego rozkładu czasu pracy. Wystarczyłaby pisemna informacja „obok” umowy informująca o objęciu pracownika ruchomym czasem pracy, wtedy swobodnie, bez zgody pracownika,mogliby Państwo się z tego wycofać. 

Warto zwrócić w tym miejscu uwagę, na wyrok Sądu Najwyższego z 21 marca 2014 r. (sygn. akt II PK 174/13). Sąd Najwyższy potwierdza w nim, że generalnie sposób organ...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.