Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Realizacja zajęcia wierzytelności z umowy zlecenia, a ochrona tego wynagrodzenia

Artykuły | 28 kwietnia 2020 | NR 29
43

Osoba zatrudniona na zleceniu, pracuje dodatkowo za granicą. Na tego zleceniobiorcę dostarczono zajęcie wierzytelności. Czy w tym przypadku zakład pracy może dokonać potrącenia z umowy zlecenia? Czy potrącą całą kwotę do wypłaty? Czy tylko jakąś część? Czy w tym wypadku powinna zostać zachowana kwota wolna od potrąceń jak w przypadku stosunku pracy? Jakie przepisy pozwalają dokonać potrącenia z umowy zlecenia?
 

Odpowiedź

Generalnie wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia nie podlega ochronie przed egzekucją sądową, jak i  egzekucją administracyjną, oznacza to podlega egzekucji 100% tego wynagrodzenia. Jednakże, jeśli umowa zlecenie jest pracą wykonywaną w Polsce i stanowi jedyne źródło utrzymania, to należy środki pieniężne wypłacane zleceniobiorcy potraktować tak jak wynagrodzenie z umowy o pracę, a co za tym idzie minimalne wynagrodzenie nie podlega egzekucji. Jeśli osoba ta wykonuje dla jednego pracodawcy umowę zlecenie w Polsce i w ramach tej umowy wykonuje pracę za granicą i otrzymuje od tego pracodawcy wynagrodzenie, to potrącenie na zajęcie powinno nastąpić po odliczeniu kwoty wolnej od egzekucji.  Jeśli są to dwie odrębne umowy, to należy jedna umowę potraktować jak umowę o pracę, a drugą jak zajęcie wierzytelności i przekazać całość środków pieniężnych na zajęcie. Jeśli zleceniobiorca pracuje za granicą indywidualnie, to należy taka informacje przekazać organowi, który zajął wierzytelność. Organ ten skieruje egzekucję do Państwa w którym pracuje ta osoba.

Uzasadnienie

W sytuacji zajęcia wierzytelności z tytułu umowy zlecania mamy do czynienia z egzekwowaniem należności wynikającej z obrotu gospodarczego uregulowanej w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z kodeksem cywilnym przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.
Jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie. 
W razie odpłatnego zlecenia wynagrodzenie należy się przyjmującemu dopiero po wykonaniu zlecenia. 
Zatem, aby zająć wynagrodzenie osoby, która wykonała zlecenie organ egzekucyjny musi stosować przepisy dotyczące zajęć wierzytelności zamieszczone w art. 89 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji bądź w art. 896 Kodeksu postępowania cywilnego.
Na otrzymane zajęcie zleceniodawca ma obowiązek odpowiedzieć w terminie 7 dni organowi egzekucyjnemu o uznaniu zajętej wierzytelności bądź o przeszkodach związanych  z przekazaniem organowi egzekucyjnemu z zajętej wierzytelności kwoty na pokrycie należności oraz jej przyczynie.
Dodać także należy, że zajęcie wierzytelności z tytułu dostaw, robót i usług dotyczy również wierzytelności, które nie istniały w chwili zajęcia, a powstaną po dokonaniu zajęcia z tytułu tych dostaw, robót i usług.

Ważne

Przepisy Kodeksu cywilnego nie wprowadzają żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o możliwość dokonywania potrąceń z tego wynagrodzenia z uwagi na prowadzoną wobec zleceniobiorcy egzekucję sądową lub egzekucję administracyjną. Zatem, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia nie podlega ochronie przed egzekucją sądową, jak i egzekucją administracyjną. Oznacza, to że zleceniodawca ma obowiązek potrącić na zajęcie do 100% tego wynagrodzenia.


Niemniej, ograniczenia potrąceń w odniesieniu do niektórych umów zlecenia wynikają z art. 833 § 2 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego oraz z art. 9 § 2 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Z powyższych przepisów wynika, że ograniczenia potrąceń stosuje się do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania. Takie wynagrodzenie podlega egzekucji w zakresie okr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę