Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

KADRY I PŁACE NA BIEŻĄCO, TRZEBA WIEDZIEĆ

2 kwietnia 2019

NR 16 (Kwiecień 2019)

Przeprowadzanie konkursu na dyrektora instytucji kultury na nowych zasadach

208

Podanie przez organizatora jeszcze przed ogłoszeniem konkursu do publicznej wiadomości informacji o takim zamiarze. Musi ona zawierać m.in. terminy rozpoczęcia i przewidywanego zakończenia postępowania konkursowego. To jedna ze mian które zawiera nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Znowelizowane przepisy wprowadzają następujące zmiany:

 

  • rozgraniczenie zadań i obowiązków komisji konkursowej i organizatora wobec prawidłowo wyłonionego kandydata,

  • doprecyzowanie zakresu obsługi komisji konkursowej przez organizatora oraz dotychczasowy tryb przeprowadzania konkursów,

  • określenie zasad udziału w komisji konkursowej w przypadku potencjalnego konfliktu interesów.

 

Określona została także  minimalną treść ogłoszenia o konkursie wydawanego przez organizatora. Ma to na celu ujednolicenia praktyk w tym zakresie i lepszego uregulowania relacji między organizatorem konkursu a jego uczestnikami, mającymi zagwarantowany dostęp do podstawowych informacji na temat instytucji. Ma to umożliwić przygotowanie bardziej szczegółowych i adekwatnych ofert konkursowych.

Nowelizacja wprowadza szczegółowe zasady zasad działania komisji konkursowych powołanych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora instytucji kultury. Ustalone zostały m.in. zasady wyłączania członków komisji konkursowej z udziału w jej pracach, składania oświadczeń przez członków komisji o braku w ich przypadku przesłanek wyłączenia z udziału w pracach komisji,  zastępowania osób wyłączanych z prac komisji po rozpoczęciu postępowania konkursowego, szczegółowe obowiązki komisji konkursowej, do których należy m.in. ocena ofert konkursowych, przeprowadzenie rozmów z kandydatami oraz wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury oraz przypadki, w których uznaje się, że konkurs pozostał nierozstrzygnięty.

Zmiana przewiduje, że jeżeli w ofercie zawierającej wszystkie informacje i dokumenty określone w ogłoszeniu komisja konkursowa stwierdzi uchybienia lub braki, np. dotyczące braku podpisu, braku oznaczenia stron dokumentów, wyznacza termin na usunięcie uchybień lub uzupełnienie braków.

Konkurs można uznać za nierozstrzygnięty tylko wówczas, gdy komisja konkursowa stwierdzi, że żadna oferta nie spełnia warunków ok...

To co widzisz, to tylko 30% treści...



Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.