Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy w umowie o dzieło, w której koszty uzyskania przychodów określono na 20% musi być zawarty zapis o przeniesieniu praw autorskich

ODPOWIEDŹ

Z punktu prawa podatkowego przy umowie o dzieło można zastosować ryczałtowe koszty uzyskania przychodu w wysokości 20% albo 50%. Jeśli w umowie brak jest zapisu o przeniesieniu praw do stworzonego dzieła, wówczas można zastosować 20% ryczałtowe koszty uzyskania przychodu.

Jednak umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich do tego dzieła spowoduje, ze nabywca nie będzie mieć prawa rozporządzenia takim dziełem.

UZASADNIENIE

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Przedmiotem umowy o dzieło jest przyszły, z góry określony, samoistny, materialny lub niematerialny, lecz ucieleśniony, obiektywnie osiągalny i pewny rezultat pracy i umiejętności przyjmującego zamówienie, którego charakter nie wyklucza możliwości zastosowania przepisów o rękojmi za wady. Przedstawiony zespół cech konstytutywnych występować musi łącznie. Tym samym istotą umowy o dzieło jest osiągnięcie określonego rezultatu, co odróżnia ją od umowy zlecenia oraz od umowy o świadczenie usług. Z kolei, umowa o świadczenie usług jest umową starannego działania, a zatem jej celem jest wykonywanie określonych czynności, które nie muszą zmierzać do osiągnięcia rezultatu.(wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 17 lipca 2018 r., sygn. III AUa 113/17).

WAŻNE: Przy braku zapisu o przeniesieniu praw autorskich w umowie twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Natomiast, tak jak już wskazano jedyni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.